(Foto: van/via ROVA)

ROVA start op 9 april 2024 met een proef waarbij huis-aan-huiscontainers met pmd (plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons) door de vrachtwagen (ook wel zijlader genoemd) worden gewogen voordat ze wel of niet geleegd worden. De verwachting is dat op basis van het gewicht van de container een inschatting kan worden gemaakt hoeveel afval tussen het pmd zit dat er niet in hoort. De proef bestaat uit drie fases en wordt in 13 ROVA gemeenten uitgevoerd.

Goede kwaliteit grondstoffen wordt steeds belangrijker. Alleen goed gescheiden grondstoffen kunnen goed worden verwerkt tot basismateriaal voor nieuwe producten. Een effectieve manier om de kwaliteit van het ingezamelde pmd (of andere grondstoffen) te verbeteren, is het niet legen van (sterk) vervuilde containers tijdens de inzameling. Al deze containers laten controleren door voorlopers is echter arbeidsintensief en brengt hoge kosten met zich mee. Dit roept bij ROVA de vraag op: kan de zijlader via een gewichtsmeting een voorselectie maken? Daarom start nu deze proef. Het doel is om een netto grensgewicht te bepalen van een pmd-container, waarbij de containers boven dat grensgewicht met 95% zekerheid door de voorlopers als sterk vervuild zou worden aangemerkt. Daarnaast wordt gekeken wat het wegen en weigeren voor effect gaat hebben op de kwaliteit van de totale vracht. Tot slot wordt in kaart gebracht wat het (in uren) gaat kosten als een chauffeur tijdens de inzameling uit de vrachtwagen moet stappen om de container boven het netto grensgewicht te controleren.

Enorme stappen voor verbetering kwaliteit pmd
“De ontwikkeling van technologische innovaties om de kwaliteit van grondstoffen te beoordelen neemt een grote vlucht. Denk aan de inzet van camera’s en scans, al dan niet in combinatie met A.I.”, vertelt Roger Beuting, algemeen directeur van ROVA. “Een eerste stap die wij hierin zetten, is het wegen van pmd-containers. Met de proef willen we inzicht krijgen in de kwaliteit van het ingezamelde pmd bij het weigeren van een bepaald gewicht van een container. Verder willen we naar aanleiding van dit onderzoek kijken hoe we deze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een gerichtere inzet van voorlopers in gebieden waar extra inzet nodig is of inzet van camera’s en scantechnieken.”

Onderzoek effect voorlopen
De proef is een vervolg op het onderzoek hoe effectief voorlopers zijn in de kwaliteitscontroles en maakt onderdeel uit van een gestructureerde aanpak om te komen tot een betere voorspelbaarheid van de kwaliteit van grondstoffen. Dit onderzoek is uitgevoerd door ROVA, in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Uit dit onderzoek bleek dat als een container (met een vulgraad van 100%) meer dan 14 kilo (netto) weegt, dat er dan 95% kans is dat de voorlopers de container ook als sterk vervuild aanmerkt. Deze resultaten worden in mei gepubliceerd in de GRAM, het vakblad van de NVRD, en via ROVA.

Het wegen in de praktijk in drie fases
In deze nieuwe proef wordt in de eerste fase op grote schaal en met verschillende vulgraden getoetst of de 14 kilo uit het vorige onderzoek inderdaad een betrouwbaar grensgewicht is om eventuele vervuiling aan te kunnen duiden. Er worden in diverse gemeenten routes gereden, waarbij alle pmd-containers worden gewogen en een voorloper alle containers beoordeelt op de kwaliteit. Deze beoordeling wordt gekoppeld aan het gewogen gewicht door de zijlader.

In de volgende fase wordt onderzocht wat de vervuiling precies is van de containers die gekenmerkt worden als ‘te zwaar’. Dit wordt gedaan door de inhoud te bekijken en te beoordelen. Deze resultaten worden naast de resultaten van het eerdere onderzoek ‘Bepalen effect voorlopers’ gelegd. Ook wordt gekeken wat het effect is op de kwaliteit van de totale inzameling als de pmd-containers boven het grensgewicht geweigerd worden.

In de laatste fase van deze proef stapt de chauffeur uit op het moment dat hij of zij een ‘te zwaar-melding’ krijgt. De chauffeur controleert de inhoud van de container en weigert de container als er inderdaad vervuiling in zit. De precieze tijd die nodig is om te controleren en te weigeren, wordt bijgehouden. Zo krijgt ROVA inzicht in de precieze investering in uren voor de chauffeurs.

De proef loopt tot eind 2024. ROVA deelt na afloop de resultaten met de branche.