Er is dringend behoefte aan innovaties in de ontwikkeling en recycling van plastic verpakkingen en verpakkingsafval om de overgang naar circulariteit te bevorderen in plaats van deze waardevolle grondstoffen te verbranden. Vanwege de kennispositie van NTCP en de urgentie van het onderwerp, investeert de overheid 12 miljoen Euro vanuit Nationaal Groeifonds programma Circular Plastics NL (CPNL) in een uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten van NTCP. Onafhankelijk instituut NTCP in Heerenveen heeft sinds haar oprichting in 2018 een belangrijke rol in het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van innovaties rondom het sorteren en wassen van plastic verpakkingsafval om dit geschikt te maken voor recycling. In de afgelopen vijf jaar is het kenniscentrum uitgegroeid tot een Europese koploper op dit gebied met veel (inter)nationale partners en klanten uit zowel de industrie, overheid als onderzoek.

Samenwerking met CPNL
Het doel van het achtjarige CPNL-programma is plastic volledig circulair te maken en de transitie te versnellen. CPNL directeur Marc Spekreijse: “Oplossingen om de kwaliteit en kwantiteit van de recycling te vergroten kunnen met de open-infrastructuur bij NTCP laagdrempelig onderzocht en ontwikkeld worden in samenwerking met industrie, ondernemers en onderzoekers om zodoende hoogwaardiger en efficiënter te recyclen. Door de toekenning van deze subsidie aan NTCP wordt een belangrijke en noodzakelijke stap gezet met investeringen om het “karakteriseren, sorteren en wassen” van plastic afvalstromen verder te ontwikkelen. Deze voorbewerking is één van de knelpunten in vrijwel alle waardeketens die we moeten oplossen om de transitie naar meer circulariteit te versnellen.”

Verdienvermogen vergroten door innovatief onderzoek naar plastic recycling
Om van plastic afval een nieuwe grondstof te maken is, naast het terugdringen van het gebruik van plastic en een goed georganiseerd inzamelsysteem, het opwerken (sorteren en wassen) van het afval een cruciale stap. NTCP neemt een unieke positie in omdat het toegepaste onderzoek naar plastic uit huishoudelijk afval wordt uitgevoerd op relevante schaal met eigen industriële installaties. Hierdoor kunnen nieuwe technologieën en processen in een realistische, maar gecontroleerde omgeving worden ontwikkeld en getest en wordt daadwerkelijke implementatie versneld. Dit is hard nodig omdat het percentage plastic dat gerecycled wordt omhoog moet en er daarnaast veel typen plastic producten zijn die nu nog helemaal niet gerecycled worden. NTCP werkt samen met alle partijen uit de keten, van producenten die verpakkingen op de markt zetten tot aan de sorteerders en recyclers (mechanisch en chemisch) die het materiaal weer als grondstof beschikbaar maken om het toe te passen in nieuwe producten.

Door de bijdrage van CPNL investeert Nederland in een ontwikkeling die een belangrijke bijdrage levert aan de oplossingen die leiden tot meer circulariteit en daarmee tot een duurzame en structurele economische groei.

Over NTCP
NTCP is ontstaan uit de behoefte om via experimenteel en data-gedreven onderzoek bij te dragen aan het vergroten van het percentage recycling van plastic uit de huishoudelijke afvalstroom en aan de versnelling van deze ontwikkeling. Hierbij richt het onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk (not-for-profit organisatie) zich op het testen en ontwikkelen van technologie in een omgeving die realistisch is voor de daadwerkelijke schaal waarop de industriële sorteer- en wasprocessen plaatsvinden. Zowel de aanpak als de schaal waarop het onderzoek wordt uitgevoerd is uniek in Europa maar wel essentieel om technologieën snel marktrijp te maken. NTCP wordt daarom gevonden door allerlei spelers in de plastic keten om deze circulair te maken, zoals de chemische industrie, recyclers, voedsel- en verpakkingsproducenten, overheden, universiteiten en kennisinstituten. NTCP is bij de oprichting in 2018 voor de opstart ondersteund door het Ministerie van I&W, Provincie Fryslân en Afvalfonds Verpakkingen (voorloper van het huidige Verpact). Met deze nieuwe financiering zal NTCP in de komende 2 jaar gaan investeren in een verdubbeling van de installaties waarmee daarna samen met deze partijen specifiek onderzoek kan worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om apparatuur waarmee tijdens het sorteren de verpakkingen nog beter herkend en gescheiden kunnen worden, onder andere door inzet van kunstmatige intelligentie. Hiermee kan in de toekomst zuiverder gesorteerd worden en kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen flessen waar voedingsproducten in hebben gezeten en flessen van hetzelfde materiaal die voor shampoo gebruikt zijn. Na sortering moeten de stromen worden behandeld om het plastic te ontdoen van aanhangend vuil, productresten, inkten, labels en lijmen. Hier is nog een wereld te winnen in de zoektocht naar de juiste reinigingsmethoden waarbij het energieverbruik, het gebruik van schoonmaakmiddelen en de vorming van microplastics geminimaliseerd dienen te worden. NTCP gaat geavanceerde apparatuur installeren waarmee het onderzoek naar dit optimale reinigingsproces uitgevoerd kan worden. Door deze financiering zal het kennisinstituut haar leidende positie in Europa op dit gebied verstevigen, mede omdat het aantal van 20 experts die momenteel in Heerenveen werken aan sorteer- en recyclingvraagstukken flink zal toenemen. https://ntcp.nl/nl/over-ons

Over Circulair Plastics NL
Circular Plastics NL (CPNL) is een onafhankelijk programma gestart vanuit het Nationaal Groeifonds om de industrie en onderzoekers samen te laten werken aan technologische innovatie en het circulair maken van de waardeketen van plastic producten. CPNL ontwikkelt verschillende programma’s om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren en daarmee toe te werken naar 100% circulariteit in 2050 en de Nederlandse economie duurzame groeikansen te bieden. Er kunnen met behulp van subsidies nieuwe materialen worden ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen. Het programma is gestart in 2023 en onderdeel van de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. https://circularplasticsnl.org/over-ons/