Omrin en Nedvang hebben overeenstemming bereikt over een samenwerking voor nascheiding van PMD binnen de keten. De gemeenten die momenteel nog in de ketenregie zitten en het restafval bij Omrin laten nascheiden, zijn per 1 januari 2023 overgegaan naar het nascheidingsmodel. In totaal gaat het om circa 300.000 ton huishoudelijk restafval dat jaarlijks bij Omrin wordt verwerkt. Omrin en Nedvang zijn blij met deze nieuwe overeenkomst. Samenwerking binnen de verpakkingsketen is belangrijk voor een toekomst waarin steeds meer verpakkingsafval weer grondstof wordt. Onze belangen komen daarin overeen richting een circulaire economie. Grondstoffen worden schaarser, we moeten zuinig zijn op wat we hebben.

Gemeenten krijgen inzamelvergoeding
In de ketenregie lag de verantwoordelijkheid voor het regisseren van de keten van inzameling tot recycling bij de gemeente. In het nascheidingsmodel is de gemeente enkel verantwoordelijk voor de inzameling en biedt de gemeente haar restafval aan bij een door Nedvang gecontracteerde nascheider en organiseert Nedvang samen met haar partners de rest van de keten. De Omrin gemeenten ontvangen daarom vanaf 1 januari 2023 een inzamelvergoeding per ton na te scheiden restafval. Voor 2022 is deze inzamelvergoeding vastgesteld op € 10,83 per ton ingezameld na te scheiden huishoudelijk restafval. De inzamelvergoeding voor 2023 is nog niet bekend, deze wordt nog vastgesteld in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie).

Bianca Lambrechts, directeur Nedvang: “We zijn blij dat we met Omrin deze nieuwe overeenkomst hebben kunnen sluiten. We kijken uit om samen met Omrin de komende jaren te kunnen werken aan nog meer recycling van plastic verpakkingen en drankenkartons. Door goede samenwerking kunnen we de keten verder verbeteren en werken aan onze gezamenlijke doelstelling: We streven naar een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal grondstof is én blijft. Elke verpakking telt. “

John Vernooij, directeur Omrin: “Met deze afspraken maken we samen écht werk van ‘meer circulaire economie en minder verbranding van schaarse grondstoffen’ en vermijden we CO2 uitstoot. Hiermee zetten we voor onze gemeenten belangrijke stappen naar een circulaire economie. Voor Omrin en Nedvang is die duidelijkheid en vertrouwen in de toekomst belangrijk om onze doelen te halen. Het nascheidingsmodel voor PMD, draagt zo positief bij aan het in de keten houden van grondstoffen.”

Afloop ketenregiemodel
Het Ketenregiemodel eindigt als onderdeel van de ‘Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022’ net als de Raamovereenkomst per 31-12-2022. In 2019 is bij het maken van de afspraken voor de Ketenovereenkomst 2020-2029 besloten dat het Ketenregiemodel per 31-12-2022 eindigt. Gemeenten moeten hierdoor voor einde termijn overstappen naar het Bronscheidingsmodel of Nascheidingsmodel of een combinatie daarvan via separate inzamelroutes. Uitgangspunt hierbij vormt het gegeven dat een huishouden van slechts één systeem gebruik kan maken, dus of bronscheiding – of nascheiding van PMD.