Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence. Foto: Twence

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden.

Zonder mest geen installatie. “Ons geduld is de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. Na de positieve uitspraak van de Raad van State in oktober vorig jaar waren al onze pijlen gericht op het afsluiten van mestcontracten. Wij zijn zeer verheugd dat we door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties in een paar maanden tijd voldoende mestcontracten konden afsluiten om ook daadwerkelijk met de bouw te kunnen starten, aldus algemeen directeur Marc Kapteijn.”

Duurzaamheid en vitaliteit
Mest is één van de biomassastromen die Twence kan omzetten in grondstoffen en energie. Alleen al in Twente en delen van Salland en de Achterhoek is er een aanzienlijk mestoverschot. Het verwerken van mest draagt niet alleen bij aan een vitaal platteland en een gezonde toekomst voor de landbouw maar levert ook een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES). Tijdens het verwerkingsproces wordt namelijk duurzame energie opgewekt.

100% kringlooplandbouw
“Dit is hét schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw. Een unieke kans voor de regio en de agrariërs”, aldus Arjan Bonthuis, varkenshouder en voorzitter LTO Noord.
Met deze installatie kan 250.000 ton mest verwerkt worden. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen: 100% kringlooplandbouw dus. Het is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de regio!

Start bouw
Inmiddels is al gestart met de bouwvoorbereidingen. In februari gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke bouw. Naar verwachting zal de installatie in mei 2022 operationeel zijn.