Belastingplan ondermijnt doelstelling duurzame energie en creëert ongelijk speelveld

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil vanaf 1 januari 13 euro per ton belasting heffen op restafval van huishoudens en bedrijven dat wordt verwerkt in een afvalenergiecentrale (AEC). De voorgestelde methode van belastingheffing leidt ertoe dat ook de verwerking van zuiveringsslib en de door de overheid gesubsidieerde productie van duurzame energie uit biomassa worden belast. De branche is geschokt. Dit kan niet de bedoeling zijn.

De belastingheffing vindt plaats bij AEC’s. Over al het afval dat het belastingplichtige bedrijf binnenkomt, moet €13 per ton worden betaald. Het wetsvoorstel houdt er geen rekening mee dat binnen inrichtingen met een AEC ook andere activiteiten plaatsvinden. Op een aantal terreinen staat naast de AEC een biomassa-energiecentrale (BEC), die duurzame energie produceert uit afvalhout en papierpulp. Dit is het geval bij AVR in Rozenburg en Duiven, HVC in Alkmaar en Twence in Hengelo. Dat de bedrijven belasting moeten betalen voor de verwerking van deze monostromen werkt concurrentievervalsend. Met 13 euro per ton komt dit voor elk van de bedrijven neer op € 2 miljoen per jaar aan belastinggeld. Stand alone BEC’s hoeven de belasting niet te betalen. De branche durft met zekerheid te stellen dat de Autoriteit Consument & Markt de gevolgen van deze belastingmaatregel voor de marktwerking onaanvaardbaar acht.

Extra curieus is dat bedrijven voor de zogenaamde ‘onrendabele top’ van genoemde installaties subsidie van de overheid ontvangen (MEP/SDE). Een derde deel daarvan kan straks worden afgedragen aan de Belastingdienst. De installaties zijn daardoor niet meer levensvatbaar en zullen de poorten moeten sluiten. Daarmee komt de bijdrage aan de Nederlandse duurzame elektriciteitsproductie van 4% te vervallen, terwijl Nederland deze gezien de magere prestaties op dit vlak en de afspraken in het Energieakkoord hard nodig heeft.

Ook zijn er terreinen waarop een slibverbrandingsinstallatie (SVI) staat waarin zuiveringsslib wordt verwerkt. Ook deze monostroom wordt onbedoeld belast. De verwerking van dit slib in een AEC zou volgens de branche evenmin moeten worden belast. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij AEB in Amsterdam dat het zuiveringsslib van een nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie verwerkt. Slib en biomassa vallen buiten de reikwijdte van de belasting. In het Belastingplan is immers vermeld dat het oogmerk van de belasting is om het in Nederland ontstane restafval van burgers en bedrijven te belasten, en dus niet monostromen als zuiveringsslib, afvalwater en biomassa.

Tijdens de eerste termijn van het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2015 in de Tweede Kamer afgelopen maandag hebben enkele politici aandacht gevraagd voor de verwerking van slib. De Vereniging Afvalbedrijven vertrouwt erop dat de Kamerleden staatssecretaris Wiebes aanstaande maandag 3 november tijdens de tweede termijn kunnen overtuigen de afvalstoffenbelasting ook op dit punt aan te passen en deze stromen expliciet uit te zonderen.