Amsterdams organisch tuin- en plantsoenafval naar SUEZ/Den ouden

AEB Amsterdam heeft met ingang van 4 juli een contract gesloten met SUEZ voor het verwerken van het Amsterdamse tuin- en plantsoenafval. Tuin- en plantsoenafval bestaat onder andere uit gras, snoeihout, plaggen, planten, boomstronken en blad. Het gaat in totaal op jaarbasis om 5.500 ton tuin- en plantsoenafval.

Voor AEB en de gemeente vormden duurzaamheid en financieel rendement de belangrijkste factoren bij de aanbesteding van dit contract. Er is bijvoorbeeld gekeken wat de afstand is tussen de stadsdelen en de verwerker, de duurzame wijze van verwerking van het groen en de samenwerking in de afvalketen. SUEZ ligt naast het terrein van AEB. Daar wordt het materiaal verzameld en gesorteerd. SUEZ maakt voor de verwerking van het groenafval gebruik van de diensten van Den Ouden Groep, een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in groenrecycling en het produceren van bodemverbeteraars en biobrandstoffen uit groene reststromen.

Energie terug winnen
SUEZ zal na de eerste voorbewerking van het materiaal (verkleinen èn zeven) ongeveer 70% van deze reststroom (laten) composteren, de overige 30 % gaat naar de bio-energie centrale zodat energie kan worden terug gewonnen. In het contract is ook de ambitie opgenomen om samen met AEB te kijken welke innovaties er mogelijk zijn om deze reststroom nog duurzamer en kostenefficiënter te verwerken. Het contract heeft een duur van twee jaar met een mogelijkheid tot verlenging met twee jaar.

Over SUEZ/Den Ouden
SUEZ richt zich op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. In Nederland is SUEZ Recycling & Recovery actief op het gebied van het inzamelen, verwerken, recyclen en hergebruik van afval en biedt op die onderdelen verschillende algemene diensten en specialistische services. SUEZ bedient hiermee circa 530.000 Nederlandse huishoudens en ongeveer 80.000 bedrijven en andere organisaties.

De Den Ouden groep biedt een breed pakket van diensten en producten aan die alle iets te maken hebben met de natuur en de bodem. Het bedrijf is o.a. gespecialiseerd in de zes B’s namelijk: Bodemverbeteraars, Bodembemesting, Biobrandstoffen, Bodemveiligheid, Binnenstedelijke herinrichting & Betonaanleg.

SUEZ heeft in Den Ouden een partner gevonden om de ambitie van AEB voor een innovatieve, duurzame verwerking vantuin- en plantsoenafval tot hoogwaardige eindproducten de juiste invulling te geven.