Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen vandaag, dinsdag 10 januari, een intentieovereenkomst voor een lange termijn samenwerkingsverband. Met deze samenwerking willen AEB en het Afvalfonds de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen optimaliseren. Eén van de afspraken gaat over de vergoedingen voor recycling van kunststoffen via de nascheidingsinstallatie van AEB. Dat betekent lagere vergoedingen, maar wel lange termijn zekerheid. De overeenkomst maakt het voor organisaties als AEB mogelijk om investeringen te doen in de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan optimalisatie van de recyclingketen.

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam delen de visie dat er nog grote kansen zijn voor het verhogen van de kwantiteit én kwaliteit van de inzameling en recycling van verpakkingsafval. De gemiddelde (maatschappelijke) kosten kunnen omlaag en de recycling opbrengsten kunnen omhoog. Daarbij kan nascheiding een belangrijke rol spelen voor kunststof verpakkingsafval. Met nascheiding van kunststofverpakkingsafval kan de hoeveelheid ingezamelde en gerecyclede kunststof in een grote stad oplopen van 2 kilo per inwoner nu, naar 10 tot 12 kilo (bron Afvalfonds).

Jeroen de Swart, CEO AEB Amsterdam: ‘De overeenkomst betekent bijvoorbeeld ook het samen ontwikkelen van technologie om de kunststoffen verder op te werken en de recyclingketen te optimaliseren. Op die manier houden we grondstoffen zo lang mogelijk in de keten en zetten we in op vraaggestuurd werken in plaats van aanbodgestuurd. We kijken waar de behoeften van de markt liggen en spelen daarop in. Uiteindelijk gaat het erom dat we tegen lagere kosten bijdragen aan meer en betere recycling van waardevolle grondstoffen.’

Cees de Mol van Otterloo, directeur Afvalfonds Verpakkingen: ‘Nascheiding is, naast bronscheiding, ontwikkeld tot een volwaardig inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Door deze unieke samenwerking met AEB aan te gaan, stimuleren we deze ontwikkeling. We verwachten dat ook andere grote steden nascheiding kiezen als een oplossing voor meer inzameling van kunststof.’

Over Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan de verplichtingen die ondernemers hebben onder het Besluit verpakkingen. Ons belangrijkste doel is uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst. Dat houdt in dat wij ons richten op onder meer:

  • het inrichten en onderhouden van een afvalbeheersstructuur die de inzameling en het hergebruik stimuleert;
  • het verstrekken van vergoedingen voor het (gescheiden) inzamelen van verpakkingsafval;
  • het stimuleren van activiteiten en campagnes ter preventie van verpakkingszwerfafval;
  • het opstellen van rapportages over inzameling, toepassingen en hergebruik van verpakkingsafval.

Om deze taken goed uit te voeren en te financieren, innen wij Afvalbeheersbijdrage.

Over AEB Amsterdam
AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. Met de bouw van een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval wordt een grote een belangrijke stap gezet richting het terug winnen van meer grondstoffen. Met deze installatie kunnen kunststof, drankenkartons, metalen, organisch materiaal en papier/karton van het restafval worden gescheiden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan Amsterdam en de andere deelnemende gemeenten aan het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

 

[vc_button title=”Meer over AEB” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/depot-gevaarlijk-afval-aeb-amsterdam/”]