Vanaf januari 2024 zal Twence voor de komende vier jaar jaarlijks 48.000 ton restafval van afvalinzamelaar Circulus verwerken. Het afval, afkomstig van 9 gemeenten waaronder de Stedendriehoek, wordt door afvalverwerker Twence omgezet in nieuwe grondstoffen en energie.

Negen aangesloten gemeenten
De negen bij Circulus aangesloten gemeenten leveren jaarlijks onder andere 35.000 ton fijn restafval en 10.000 ton grof restafval. Tenminste 95% van het ingezamelde afval zal door Twence verwerkt worden.

“De verwerking van het restafval is vanaf januari 2024 gegund aan Twence. Dit is voor ons en onze gemeenten een hele mooie uitkomst. De ligging van Twence is gunstig waardoor we ons afval maar een beperkt aantal kilometers hoeven te transporteren. Daarnaast is Twence ook PSO* gecertificeerd wat past bij onze ambities”, aldus Vincent Baas, manager Grondstoffen.

Duurzaamheid
De aanbesteding, welke georganiseerd is door Cirkelwaarde**, heeft ook geleid tot een verbetering op het gebied van duurzaamheid. De CO2-emissie bij de verbranding van huishoudelijk restafval heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. De in aanbouw zijnde grootschalige CO2- afvanginstallatie van Twence, waarmee jaarlijks 100.000 ton CO2 afgevangen kan worden, heeft bijgedragen aan het succesvolle resultaat. Daarnaast heeft Twence gekozen voor een lokale transporteur die ook met HVO brandstof rijdt, een duurzame vorm van transport. Hierdoor wordt een verdere verduurzaming in de keten van afvalinzameling tot afvalverwerking gerealiseerd.

“Wij zijn blij dat we de relatie met Circulus verder kunnen uitbouwen door het verwerken van afval van gemeenten in onze nabijheid. Deze samenwerking past uitstekend in de strategie van Twence om de samenwerking met gemeenten en publieke inzamelaars in Oost-Nederland te versterken, de synergie te vergroten en daarmee gezamenlijk de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, aldus Marc Kapteijn, algemeen directeur.
Twence. Samen naar een duurzame regio.

*Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO); De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
**Afvalorganisaties AVU, Circulus en ROVA hebben zich verenigd en samen vormen zij Cirkelwaarde: een grondstoffenalliantie die zich inzet voor de circulaire economie.