Twence blijft in handen van publieke aandeelhouders

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 april 2017 is besloten dat Twence in publieke handen blijft. Ook ondersteunt een grote meerderheid van de aandeelhouders het mogelijke aandeelhouderschap van de Stadt Münster.

Tijdens de algemene vergadering heeft bijna 80% van de aandeelhouders besloten om het aandeelhouderschap bij Twence voort te zetten en de Stadt Münster als mogelijke aandeelhouder toe te willen laten. Het aandeelhouderschap van de Stadt Münster draagt bij aan de continuïteit van Twence en verstevigt de euregionale samenwerking op het terrein van duurzaamheid. De Stadt Münster hecht er veel waarde aan zeggenschap te hebben over verwerking van de eigen afvalstromen en ziet kansen zich samen met Twence verder te ontwikkelen als duurzame organisatie.

Een belangrijk deel van de aandeelhouders ziet mogelijkheden om Twence in te zetten als ‘duurzaamheidsbevorderaar’. De aandeelhouders staan de komende jaren voor grote uitdagingen op het terrein van duurzaamheid. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de ambities van het klimaatbeleid te realiseren. Twence kan daar substantieel aan bijdragen door onder meer de productie van duurzame energie en de terugwinning van grondstoffen uit afval.

De gemeenten Almelo en Oldenzaal en Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen hebben aangegeven het aandeelhouderschap te willen beëindigen. Zij zijn van mening dat de verwerking van het restafval van de burgers heel goed aan de ‘markt’ kan worden overgelaten.

De gemeente Tubbergen heeft zich op dit moment nog niet uitgesproken over één van de voorliggende scenario’s.

Vervolgonderzoek
Het toetreden van de Stadt Münster als aandeelhouder, onderzoek naar uittredingsmogelijkheden van individuele aandeelhouders en het inzetten van Twence als duurzaamheidsbevorderaar, zijn onderwerpen die verder uitgewerkt worden. Hiervoor wordt een stuurgroep ingesteld. 
In de algemene vergadering van december 2017 worden hierover nadere besluiten genomen. De gemeenteraden zullen tussentijds worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen.