2020 was een jaar waarin de Coronapandemie duidelijk maakte dat onze branche van essentiële waarde is voor onze samenleving. Meerlanden kreeg vanuit inwoners, klanten en partners complimenten over  het werk en de inzet. Dat zorgde voor een gevoel van saamhorigheid en verbinding. Diezelfde saamhorigheid heeft Meerlanden de energie gegeven om te midden van alle actie haar strategie 2020-2024 samen met gemeenten, bedrijven en bewoners een invulling te geven.

Gemeenten en VANG-doelstellingen
Met de samenwerkende gemeenten heeft Meerlanden afvalbeleidsplannen opgesteld en is inmiddels ook de start gemaakt met de uitvoering hiervan in de gemeenten Diemen, Haarlemmermeer en Hillegom. Deze gemeenten zijn gestart met een nieuw afvalinzamelsysteem, waarbij de bewoners nieuwe, aparte rolcontainers hebben gekregen voor GFT, Papier, PBD en Restafval. Hiermee geven we een invulling aan het landelijke programma “Van Afval naar Grondstof” (VANG) dat moet leiden tot minder restafval van huishoudens en het recyclen van zoveel mogelijk grondstoffen. Angeline Kierkels, algemeen directeur vertelt vol trots: “We zijn erg verheugd dat de nieuwe gemeente Noordwijk heeft besloten om met ingang van 2022 gebruik te maken van onze dienstverlening. 2021 zal gebruikt worden om gezamenlijk het afvalbeleidsplan voor Noordwijk verder uit te werken, zodat we in 2022 met de uitrol hiervan kunnen starten. Daarnaast zijn we met de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse een verkenning gestart om een gezamenlijke milieustraat te realiseren die vanuit elke gemeente goed bereikbaar is en kan doorgroeien tot Milieustraat 3.0. Inmiddels is de gemeente Noordwijk ook aangesloten bij dit initiatief”.

Duurzaam en toekomstbestendig Meerlanden
Met de lancering van Pro_Meter (Project Meerlanden Terrein) is een start gemaakt met de verduurzaming en het toekomst bestendig maken van Meerlanden. Het terrein in Rijsenhout wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Angeline Kierkels, algemeen directeur, legt uit: “In dit project zetten we hoog in op: duurzaamheid, circulair materiaal, hergebruik en energiebesparing. Op basis van deze speerpunten wordt het terrein heringedeeld, de milieustraat verplaatst en onze huisvesting aangepast. Daarnaast komt er een nieuwe grondstoffenhal waarin alle afvalstromen worden op- en overgeslagen. In de grondstoffenhal gaan we alles zo veel mogelijk overdekt afhandelen; op die manier verminderen we de emissies naar de omgeving. Naast het verminderen van emissies van geluid, geur en fijnstof, zijn ook het vergroten van de veiligheid en efficiëntie op het terrein belangrijke sleutelwoorden”.

Sustainable Development Goals
Meerlanden heeft zich in 2020 aangemeld bij de United Nations Global Compact om actief te participeren in de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit doen we omdat we geloven in een circulaire samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving. Waarin we waarde creëren door het organiseren van waardebehoud in kringlopen. En waarin iedereen mee kan doen. Met de realisatie van onze strategische doelstellingen geven we concreet invulling aan de SDG’s.

Financieel
Financieel is Meerlanden gezond. De omzet is met € 1,9 mln. gestegen naar € 76,6 mln.  Het resultaat na belastingen komt in 2020 uit op € 1,3 mln. Dat is lager dan in 2019 als gevolg van de afschrijving van de voorbereidingskosten in een biowarmte-installatie en warmtenet. Het resultaat exclusief afschrijving stemt tot tevredenheid, gezien alle extra activiteiten als gevolg van de sterke toename van de afvalvolumes uit huishoudens en de COVID-19 beheersmaatregelen. Het eigen vermogen stijgt naar € 29,5 mln. op een balanstotaal van € 57,2 mln.

Samen Sneller Circulair
“Ik dank al onze samenwerkingspartners voor de samenwerking en al onze medewerkers voor hun inzet. Samen zetten we ons ook komend jaar weer volop in voor een mooie en duurzame leefomgeving in onze regio; niet voor niets is ‘Samen Sneller Circulair’ onze missie!” besluit algemeen directeur Angeline Kierkels.

Alle uitgevoerde circulaire activiteiten en behaalde resultaten leest u in ons jaarverslag 2020: https://jaarverslag2020.meerlanden.nl/