Gemeente Best en Baetsen hernieuwen partnerschap inzameling en –verwerking grondstoffen

Wethouder Peet va de Loo van Best en Peter Lamers, directeur Baetsen ondertekenen partnerschap

Op vrijdag 21 juli hebben gemeente Best en Baetsen Containers bv hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de inzameling en verwerking van grondstoffen in gemeente Best. Dit partnerschap draagt bij aan de ambitie van de gemeente om een afvalloze gemeente te worden.

Duurzaam in de volle breedte
Met het einde van het lopende samenwerkingscontract in zicht, heeft gemeente Best medio 2017 een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de inzameling en verwerking van grondstoffen. In deze aanbesteding heeft gemeente Best nadruk gelegd op het aspect ‘duurzaamheid’ in de breedste zin van het woord. Wethouder Peet va de Loo is blij met de ondertekening van het contract voor dit partnerschap. “Het gaat niet alleen om het milieu, het gaat ook over betere service en de portemonnee van onze inwoners. Met de ondertekening van dit contract, slagen we op alle drie deze vlakken.” aldus wethouder van de Loo.

Schoner en stiller
De verdere verduurzaming van gemeente Best vindt niet alleen plaats door de hoeveelheid restafval terug te dringen. Inzamelaar Baetsen gebruikt bij alle inzamelactiviteiten voertuigen die rijden op groen gas. Dit gas wordt geproduceerd op basis van biogas, dat onder meer wordt gewonnen uit afval. Peter Lamers, directeur bij Baetsen: “Afval inzamelen met voertuigen op groen gas is een schoolvoorbeeld van duurzaamheid: we kunnen bij wijze van spreken het afval dat we inzamelen in de brandstoftank van onze voertuigen gooien. Met de reductie van CO2-uitstoot, vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen en inzet van stillere motoren leveren onze nieuwe inzamelvoertuigen echt een bijdrage aan een prettigere leefomgeving!”

Sociaal aspect: werkgelegenheid
Bij de inzameling en verwerking van de verschillende grondstofstromen komt de nodige arbeid kijken. Baetsen neemt minimaal 11 mensen in dienst die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bijvoorbeeld langdurig werklozen. Zo draagt een nieuwe inzamelmethodiek niet alleen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen, maar is er ook sprake van ‘social return’.

Ingang vernieuwde dienstverlening
Medio september wordt gestart met het uitzetten van nieuwe inzamelmiddelen en het ophalen van te vervangen inzamelmiddelen in de gemeente. Inwoners worden tijdig geïnformeerd over de exacte gang van zaken omtrent de omwisseling van inzamelmiddelen en de start van de nieuwe inzameling.