Gemeente Amsterdam verkoopt aandelen AEB

De gemeente Amsterdam verkoopt haar aandelen in Afval Energie Bedrijf (AEB). Dit principebesluit wordt, samen met een aantal belangrijke uitgangspunten voor de verkoop, in februari besproken met de gemeenteraad. Er komt een competitief verkoopproces waar in het voorjaar een definitieve go over wordt verwacht. Daarnaast gaan een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking naar de gemeente.
Sinds november zijn alle verbrandingslijnen van AEB weer operationeel. De gemeente heeft AEB liquiditeitssteun gegeven tot maximaal 80 miljoen euro. Tot nu toe is daarvan 35 miljoen euro aan AEB verstrekt. De komende maanden bereidt het college het verkoopproces verder voor. Er wordt een boekenonderzoek gedaan en informatie samengesteld voor potentiële kopers.

Uitgangspunten voor verkoop
Het college heeft de uitgangspunten voor de verkoop vastgesteld. De prijs is het belangrijkste verkoopcriterium. De partijen moeten verder voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Er wordt een screening gedaan op integriteit en de partijen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende financiële draagkracht hebben. Ook moeten ze 100% van de aandelen overnemen, transactiezekerheid bieden en de aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente beperken.

Andere criteria zijn: van plan zijn om langere tijd aandeelhouder te blijven, het zeker stellen van publieke belangen zoals warmtelevering en de verwerking van gemeentelijke afvalstromen, zorgen voor behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, waarborgen van de continuïteit van AEB en het streven naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering.

Afvalverwerkingscontract
Het afvalverwerkingscontract van de gemeente met AEB loopt eind 2022 af. Het college kiest ervoor geen nieuw afvalverwerkingscontract aan AEB mee te geven bij de verkoop. Dat zou het verkoopproces ingewikkelder maken, omdat er dan een gecombineerd aanbestedingsproces en verkoopproces ontstaat. Amsterdam kiest voor de periode na 2022 een afvalverwerker met de beste aanbieding op basis van prijs, duurzaamheid en circulariteit.

Publieke taken naar gemeente
Een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking gaan naar de gemeente. We gaan bijvoorbeeld de Afvalpunten beheren en exploiteren. Hierdoor komen zo’n 55 medewerkers in dienst bij de gemeente. En Amsterdam krijgt de regie op het vermarkten van de gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals papier, glas en textiel.

Besluitvorming
In februari wordt het principebesluit aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Naar verwachting wordt in april/mei het go-besluit van het college voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit besluit wordt de definitieve uitwerking van het verkoopproces van AEB, inclusief de verkoopcriteria, kaders en voorwaarden, voorgelegd. Als hier positief over wordt besloten, kan het college verder met het verkoopproces. Het verkoopproces duurt waarschijnlijk tot eind 2020.