BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht. Deze Handreiking geeft aanbestedende diensten handvatten om groenafval op duurzame wijze aan te besteden, dat wil zeggen leidend tot duurzame opwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras).

Beleidsambities met betrekking tot de biobased economy en de circulaire economie leiden tot een herwaardering van organische reststromen. Niet langer worden deze stromen als ‘waardeloos afval’ gezien, maar veel meer als potentiële grondstoffen voor nuttige toepassingen.
Het omzetten van deze ambities in de praktijk blijkt echter weerbarstig. Een belangrijke stap vormt het ‘vertalen’ van deze beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van groenafvalstromen. Door het opnemen van nieuwe criteria bestaat immers de kans dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet goed ‘verstaan’, wat kan leiden tot procedurele risico’s.

De Handreiking beoogt deze risico’s te verminderen. Zij beschrijft allereerst het relevante wettelijk kader voor aanbestedingen voor de opwerking van groenafval. Daarna behandelt zij strategische keuzes bij dergelijke aanbestedingen en doet zij een aantal aanbevelingen voor het proces van aanbesteding.
De Handreiking gaat vervolgens uitgebreid in op ‘duurzaamheid van opwerking van groenafval’. Zij presenteert verschillende definities van duurzame opwerking en geeft aan hoe men deze definities in de praktijk van een aanbesteding kan operationaliseren. Afhankelijk van de beleidsambities van een aanbestedende dienst kan deze kiezen voor een bepaalde definitie of een combinatie. Voorbeelden zijn ‘maximalisatie van CO2-winst’ of ‘maximale bijdrage aan de circulaire economie’.

De BVOR heeft de Handreiking ontwikkeld als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. Het Ministerie van Economische Zaken heeft het opstellen van de Handreiking gefinancierd.

De Handreiking en het bijbehorende Achtergronddocument zijn te downloaden via www.bvor.nl