Attero steunt idee van bodem koolstofcredits

Compost bevat veel stabiele koolstof en kan bij de realisatie van dit initiatief een belangrijke rol spelen. Recentelijk is door het Ministerie van I&W en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de transitieagenda Biomassa en Voedsel gepubliceerd. In deze agenda staat Biomassa centraal in het hart van de circulaire economie. Biomassa is hernieuwbare grondstof die CO2 uit de lucht vastlegt en een breed scala aan toepassingsmogelijkheden heeft. Biomassa is onder meer grondstof voor voedsel, veevoer, materialen, transportbrandstoffen en energie. Een van de belangrijkste pijlers van biomassa is het ecologisch draagvermogen van de aarde. Ontbossing, afname van biodiversiteit, verstoorde stikstof, fosfaat en koolstofkringlopen en afname van bodemkwaliteit zijn bedreigingen die tot schaarste aan biomassa kunnen leiden.

Een van de actielijnen binnen deze agenda is het stimuleren van het circulair gebruik van bodem en nutriënten en daarin het belonen van (langdurige) koolstofvastlegging in bodem en producten. Want een gezonde vruchtbare bodem staat aan de basis van een circulaire economie. Een belangrijke quote uit het programma luidt:

Het inzetten op het vergroten van biomassaproductie mag niet leiden tot aantasting van de bodemkwaliteit, noch tot afname van functionele biodiversiteit of tot degradatie van beschermde natuurgebieden. Initiatieven die leiden tot verbetering van bodemkwaliteit en/of structurele toename van biodiversiteit zouden hier credits voor moeten ontvangen”.

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan pilotprojecten rond dit thema. De pilots concentreren zich met name op groepen boeren en praktische maatregelen om koolstofopslag te realiseren en faciliteren. De BVOR werkt op dit moment met meerdere partijen aan een praktische uitvoering naar Oostenrijks voorbeeld van een systeem van belonen van extra koolstofaanvoer en opbouw. Dat compost hierin een belangrijke rol gaat spelen is gezien de bodemverbeterende eigenschappen evident. Attero ondersteunt dan ook van harte dit initiatief en zal daar waar mogelijk een actieve bijdrage leveren.