25 partijen tekenen intentieovereenkomst reductie CO2

Op de Nationale Klimaattop die op 26 oktober in Rotterdam werd gehouden, heeft een groep van ruim 25 bedrijven, organisaties en overheden, waaronder AEB, een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk projecten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. De ondertekenaars streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen.

Hergebruik van CO2 kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt. Zo wordt het milieu gespaard, innovatie aangemoedigd en economische bedrijvigheid gestimuleerd. Dit project levert een aanzienlijke bijdrage aan een beter milieu. Nederland komt hiermee een grote stap dichter bij de duurzaamheidsdoelen en de tuinbouw kan overschakelen op duurzame energie, wat fors bespaart op inzet van fossiele brandstoffen.

Het belang van deze overeenkomst voor het milieu en voor de economie werd onderstreept door het feit dat onder andere Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu het project lanceerden. Partners in deze overeenkomst zijn onder andere de provincies Noord- en Zuid-Holland, Havenbedrijf Amsterdam en Rotterdam, Amsterdam Economic Board, VNO-NCW, OCAP, De milieufederaties Noord-Holland en Zuid-Holland, LTO Noord Glaskracht, TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland, AVR en Lindegas.

Aanleggen smart grid
Er zal op korte termijn een haalbaarheidsstudie worden gedaan en op basis daarvan kunnen overheden en bedrijven besluiten om volgende stappen te zetten. De bedoeling is om al voor 2020 beslissingen te hebben genomen over de aanleg van een zogenoemd smart grid (de infrastructuur) om het hergebruik van zulke hoeveelheden CO2 mogelijk te maken. Die infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

Hergebruik CO2 steeds vaker mogelijk
Nog voor de aanleg van het smart grid kan al worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de CO2 levering aan de tuinbouw. Op dit moment nemen zo’n 500 tuinders CO2 af vanuit de industrie. Die CO2 wordt via een pijpleiding van de fabrieken naar de glastuinbouw vervoerd en daar gebruikt om het aardgasverbruik in de glastuinbouw terug te dringen. Door minder aardgas te verstoken produceren de tuinders minder CO2.

Bedrijven waar ook CO2 kan worden afgevangen zijn de energie- en grondstoffen als AEB Amsterdam en Rotterdam (AVR) maar ook energiecentrales en andere energie intensieve industrieën zoals staalproducenten, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven.

Terugdringen blijft noodzakelijk
De plannen van de groep bedrijven en overheden betekenen niet dat de noodzaak om de productie van CO2 terug te dringen vermindert. Die uitstoot zal drastisch omlaag moeten als Nederland aan zijn klimaatdoelstellingen wil voldoen. Het smart grid dat de organisaties willen ontwikkelen zal ervoor zorgen dat een deel van die uitstoot kan worden hergebruikt of (tijdelijk) opgeslagen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Terugdringing, door onder meer een verhoging van de energie efficiency, blijft noodzakelijk.

Meer informatie is te vinden op de website www.co2smartgrid.nl