Van afval naar grondstof: belemmeringen in beeld

Om slim om te kunnen gaan met schaarse grondstoffen en de afvalproductie en milieu-impact te beperken, zit vaak nog wet- en regelgeving in de weg. Onder leiding van Winnie Sorgdrager heeft de Taskforce Herijking Afvalstoffen in beeld gebracht welke belemmeringen overheden en bedrijven ervaren op weg naar een circulaire economie. Vandaag is het rapport met oplossingsrichtingen aangeboden aan de opdrachtgevers, staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven: “Nederland volledig circulair in 2050. Dat is de transitie waar we samen de schouders onder zetten. Om deze transitie vleugels te geven moet ook de afvalwet- en regelgeving op orde zijn. Het rapport helpt om die plekken te vinden waar de regels nog knellen.”

Aanbevelingen
Het doel van een circulaire economie is het beperken van het gebruik van primaire grondstoffen en afvalproductie met een negatieve impact op mens en milieu. Het Kabinet heeft hoge ambities: 50% minder primaire grondstoffen met een negatieve milieu-impact gebruiken in 2030 en Nederland circulair in 2050. Er zijn al veel initiatieven om dit doel te halen, maar volgens de Taskforce zijn er extra stappen nodig. Zo moet het begrip ‘afval’ in de regelgeving veranderd worden en de uitvoeringspraktijk worden verbeterd. De Taskforce pleit voor een centrale regie, net zoals de bij de energietransitie. Met kaders gesteld door het Rijk en daarna een regierol voor bijvoorbeeld de provincies.

Waterschappen
Waterschappen zijn koplopers op het gebied van het terugwinnen van (schaarse) grondstoffen uit afvalwater zoals struviet en cellulose. En het hieruit maken van nieuwe producten, zoals Kaumera en bioplastics. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor hergebruik van gezuiverd water. Dit doen waterschappen binnen het samenwerkingsverband van de Energie- en Grondstoffenfabrieken.

Dirk-Siert Schoonman: “We zijn blij met het rapport van de Taskforce en er moet nu echt iets worden gedaan met de aanbevelingen. Waterschappen zoeken naar een markt voor de grondstoffen die ze uit ‘weggegooid’ water winnen. We pleiten voor duidelijkheid over de afvalstatus van specifieke stoffen. Er zijn nu nog veel stoffen die we vanwege de afvalstatus niet in kunnen zetten op weg naar een circulaire economie. De Taskforce vindt dat vergunningverlenende instanties met een positieve bril moeten kijken naar mogelijkheden voor experimenten. Waterschappen zijn zeer innovatief op dit gebied en we moedigen dit dan ook aan.”

Staatssecretaris van Veldhoven stuurt het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen vandaag aan de Tweede Kamer, in voorbereiding op het debat over Circulaire Economie van 15 oktober.