Ministerie specificeert aangekondigde retourpremie maatregel koel- en vrieskasten

Op 24 april maakte het kabinet bekend Urgenda maatregel 43 ‘actieplan koelkasten’ grotendeels over te nemen. Weee Nederland werkte namens producenten met Urgenda het retourpremiesysteem voor koelkasten uit. In de toelichting van 11 mei specificeert het ministerie nu dat gekozen is om het voorgestelde retourpremie systeem (deel 2) uit het plan over te nemen. Het ministerie geeft daarbij de mogelijkheid aan producenten om een zichtbare recycling bijdrage te (her)introduceren om een solide financiering van dit systeem te borgen. Ook creëert deze bijdrage de ruimte voor de financiering van een stimuleringsprogramma circulariteit. Met de introductie van een retourpremie voor koel- en vrieskasten neemt het kabinet CO2-reducerende maatregelen en stimuleert het de transitie naar een circulaire economie, die meer en beter hergebruik van grondstoffen en materialen beoogt.

Het ministerie licht toe: “Producenten en importeurs van koel- en vrieskasten zijn verantwoordelijk voor de organisatie, bekostiging en het uitkeren van de retourpremie aan de consument. Zij [de bestaande collectieven Weee Nederland en Stichting Open] worden in de gelegenheid gesteld uit eigen beweging een landelijk dekkend systeem vorm te geven en alle [andere] actoren in de keten daarbij te betrekken. (…) De keuze voor zichtbaar of niet-zichtbare vormen van recycle bijdragen is aan de producenten en importeurs.“
Binnen de opzet van het door Weee Nederland vormgegeven retourpremie systeem is er voldoende ruimte voor inbreng van alle betrokkenen: producenten, collectieven, consumenten, gemeenten, detaillisten en centrale overheid. De governance kan worden vormgegeven door de bestaande collectieven beiden een rol te geven; Weee Nederland én stichting Open. Zij kunnen daarbij operationeel volledig zelfstandig kleur geven aan de praktische uitvoering. Deze nieuwe vorm van samenwerking tussen de collectieven leidt tot meer inzameling en het behalen van de inzameldoelstelling van 65%. Het rijk zal bijdragen aan de ondersteuning van activiteiten gericht op bewustwording en communicatie in relatie tot deze maatregel.

“Dankzij het Ministerie en Urgenda gaat het retourpremie systeem er nu definitief komen. Het is nu aan de producenten vertegenwoordigers om samen te zorgen voor een robuuste en snelle invoering”, aldus Reint Sekhuis, directeur Weee Nederland. “Ik ben ervan overtuigd dat we tot een goede samenwerking tussen partijen kunnen komen. De blauwdruk voor het systeem hebben we de afgelopen maanden al uitgewerkt.”