Klimaatbewustzijn: Nederland ziet noodzaak, maar heeft groene voorwaarden

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van deze tijd, met aanzienlijke gevolgen voor het milieu, de economie en de samenleving. Het tegengaan van klimaatverandering vraagt om een collectieve inspanning, waarbij het vergroten van bewustzijn en de acceptatie van oplossingen op brede schaal van cruciaal belang zijn.

Onderzoek van Veolia wijst uit dat 77 procent van de Nederlanders het risico van klimaatverandering serieus en dringend acht. Hetzelfde onderzoek wijst bovendien uit dat 59 procent ervan overtuigd is dat de kosten als gevolg van klimaatverandering en vervuiling hoger zullen uitvallen dan de investeringen die nodig zijn voor de ecologische transformatie. Verder zegt 6 op de 10 Nederlanders dat ze bereid zijn om volledig achter groene oplossingen te staan, een bevinding die ook naar voren komt in een recent onderzoek van De Volkskrant. De bereidwilligheid om groene oplossingen te accepteren, is echter afhankelijk van een aantal factoren, waaronder of de oplossingen nuttig en duurzaam zijn, de oplossingen geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, en dat bovenal de culturele en economische kosten dragelijk zijn.

De voorwaarden voor acceptatie zijn dus vrij specifiek. Het benadrukt de noodzaak van een gebalanceerde benadering in het implementeren van groene initiatieven volgens de wensen en zorgen van Nederlanders. Om een oplossing te bieden die rekening houdt met bovenstaande voorwaarden, heeft Veolia ook onderzocht welke klimaatoplossingen een hoge acceptatiegraad hebben. De volgende oplossingen werden positief ontvangen:

  1. Het hebben van rioolwaterzuiveringen in de buurt van waar iemand woont, om lokaal energie te produceren uit het afvalwater van het gebied.
    Het zuiveren van afvalwater en daarmee winnen van biogas vanuit het slib vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, bevordert duurzame energie, minimaliseert afval, creëert lokale werkgelegenheid en verkleint de ecologische voetafdruk, waardoor gemeenschappen economisch en milieuvriendelijk profiteren.
  2. Het hergebruiken van reststromen in de buurt van waar iemand woont, voor lokale energieproductie. Door de industrie, maar ook in bijvoorbeeld het riool of bij de waterzuivering komt warmte vrij, die nu veelal verloren gaat. Deze warmte kan worden gebruikt voor lokale warmtenetten of omgezet worden in elektriciteit. Dit zorgt voor een duurzame en efficiënte lokale energievoorziening, vermindert de noodzaak van externe energiebronnen, minimaliseert rendementsverliezen en draagt bij aan een meer circulaire en zelfvoorzienende gemeenschap.
  3. Een beetje meer betalen voor energie zodat het minder CO2 uitstoot en ‘lokaal’ is (dicht bij huis geproduceerd). Het voordeel van iets meer betalen voor lokaal en koolstofarme energie is een verminderde ecologische voetafdruk en ondersteuning van duurzame praktijken. Het bevordert milieubewustzijn, vermindert CO2-uitstoot en stimuleert lokale economieën. Dat heeft positieve gevolgen voor het milieu en de maatschappij.

Marianne Mulder, Advisor Environmental Strategy bij Veolia: “De gemene deler in deze drie punten is dat ze allemaal betrekking hebben op het bevorderen van lokale en duurzame energieproductie, zij het via verschillende methoden. Dit sluit tevens aan bij een ander onderzoeksresultaat waaruit blijkt dat 63 procent van de ondervraagde Nederlanders van mening is dat de lokale overheid stappen moet zetten om de ecologische transformatie te bevorderen. Alleen hebben zij nog een veel te eenzijdige focus op zon en wind, terwijl er veel meer mogelijkheden zijn om lokaal energie op te wekken. Deze drie voorbeelden illustreren gelijk een aantal maatregelen die lokale overheden verder kunnen onderzoeken om bij te dragen aan een steeds duurzamer Nederland.”