Kabinet laat plan afvalsector voor 0,2 megaton CO2-besparing liggen

Sector teleurgesteld: handhaven importheffing maakt afvalketen instabiel

De afvalsector heeft het kabinet een concreet plan geleverd waarmee ruim 0,2 Mton CO2-besparing wordt gerealiseerd. Het kabinet kiest er desondanks voor om de importheffing op buitenlands restafval te handhaven. Dit zal leiden tot meer uitstoot van broeikasgassen en heeft grote negatieve gevolgen voor de hele afval- en recyclingketen. Nederlandse capaciteit is en blijft hard nodig om de Europese klimaatambities te halen. Door deze keuze van het kabinet raken de doelstellingen voor de circulaire economie en het klimaat verder uit zicht.

Sector levert gevalideerd plan voor 0,2 Mton CO2-besparing 
In 2019 verraste de regering de afvalsector met de introductie van een importheffing op buitenlands restafval. Een maatregel die moest resulteren in verlaging van de CO2-uitstoot met 0,2 Mton. De sector maakte meteen duidelijk dat een importheffing niet tot een reductie gaat leiden. Een rem op het importeren van het buitenlands restafval resulteert in het storten van dit afval in het buitenland, wat per saldo tot hogere emissies leidt. Een importheffing heeft bovendien grote negatieve gevolgen voor de Nederlandse afval­- en recyclingketen, zowel financieel-economisch als milieuhygiënisch. De afvalsector en het ministerie maakten de afspraak dat als de sector met een alternatief komt voor CO2-reductie, de regering de importheffing zou schrappen. De sector heeft inmiddels een door CE Delft gevalideerd plan geleverd waarmee ruim 0,2 Mton CO2-besparing wordt gerealiseerd. Toch laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze kans nu liggen. De afvalsector werd begin april 2021, na ruim een jaar gesprekken, namelijk opnieuw verrast door het ministerie met een aanvullende eis. De aanvullende voorwaarde houdt in dat de afvalsector op korte termijn een fors deel van de Nederlandse verbrandingscapaciteit sluit. Publieke en private eigenaren van deze Nederlandse capa­citeit worden in feite gevraagd geheel of gedeeltelijk afstand te doen van hun eigendomsrecht op deze installaties. Dat is vanzelfsprekend niet acceptabel.

Koersvaste overheid is nodig  
De Vereniging Afvalbedrijven heeft in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) aangegeven dat de afvalsector een koersvaste en betrouwbare overheid nodig heeft. Bovendien hebben de circulaire – en klimaatambities een overheid nodig die internationaal denkt. Tot zeker 2035 bestaat op Europees niveau een groot tekort aan recycle- en verbran­dingscapaciteit, en dreigt er nog veel afval gestort te worden. Deze potentiele emissie van broeikasgassen kan sterk worden teruggebracht door inzet van de Nederlandse verwerkingscapaciteit. Eerder sluiten van Nederlandse capaciteit is bedrijfseconomisch irrationeel en milieukundig ongewenst. Wij hebben ons verbaasd dat het kabinet Europese samenwerking hoog in het vaandel heeft staan, maar hier blind lijkt te zijn voor de internationale milieu- en klimaateffecten van hun beleid. In de brief aan de twee bewindspersonen spreekt de Vereniging Afvalbedrijven de wens uit dat klimaat en afvalbeleid in een volgend kabinet in één hand komt te liggen.