Ed Nijpels: ‘Nederland is Europees koploper papierrecycling, maar vervuiling van het oudpapier moet omlaag.’

89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) is in 2021 ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op in dat jaar 71,4%. Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN): ‘Recycling van papier en karton is van groot maatschappelijk belang. Door de inzameling en recycling van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat. Papier en karton vervullen een voorbeeldfunctie voor de circulaire economie.’

De positieve recyclingpercentages zijn gepubliceerd door PRN. De stichting publiceert jaarlijks een monitoringsrapportage met de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2021 werd daarvan in totaal 997.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 884.000 ton ingezameld én gerecycled.

Recyclen doen we samen. Ketensamenwerking loont.
De goede Nederlandse recyclingresultaten zijn het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Burgers scheiden hun oudpapier en bieden het schoon en droog aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zorgen dat het oudpapier ingezameld wordt. Dat gebeurt in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oudpapier. 87% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette papiervezels is afkomstig uit oudpapier.

Vervuiling oudpapier
Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De vervuiling van het oudpapier neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek dat PRN om de twee jaar laat doen naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt zijn voor de productie van nieuw papier en karton en papier en karton dat niet schoon en/of droog is. Dit zijn o.a. kunststoffen, etensresten en drankenkartons,

maar ook geplastificeerd papier of vervuilde pizzadozen. In het onderzoek 2021-2022 bedraagt het gemiddelde percentage productvreemde vervuiling 3,36%. In de periode 2019-2020 bedroeg de vervuiling nog 2,52%. Een hoger percentage vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft. Gemeenten hebben de positie om deze vervuiling samen met hun burgers aan te pakken, PRN helpt hen daar graag bij.

Schoon en droog
Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. Oudpapier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het recyclebaar. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Die resten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren. In de PRN-Scheidingswijzer staat vermeld wat wel en niet bij het oudpapier mag. Met een nieuwe instructievideo brengt PRN het belang van een schone en droge oudpapierstroom eveneens onder de aandacht.

Papiervezelconvenant
De goede recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN. Circa 95% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN. Het uit het convenant voortvloeiende zelfregulerende afvalbeheerssysteem functioneert al 25 jaar en combineert hoge inzamelingsresultaten met lage kosten voor burger en bedrijfsleven.