Afvalbeheerkosten 2020 bijna 20% hoger dan in 2019

Corona heeft niet alleen impact gehad op de hoeveelheid afval en grondstoffen, maar ook op de afvalbeheerkosten. Want: hoe meer afval, hoe hoger de inzamel- en verwerkingskosten. Bovendien stonden ook de grondstoffenprijzen in 2020 nog flink onder druk, waardoor de kostenstijging hoger uitpakte dan de volumestijging. Dit komt naar voren in het vandaag verschenen analyse rapport 2020 van de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD.

De totale beheerkosten zijn een belangrijke indicator voor de benchmarkdeelnemers. Deze kosten worden bepaald door:

a) de directe kosten van inzameling, op-, overslag en verwerking,
b) indirecte kosten (overhead) die ten laste komen van de afvalstoffenheffing en
c) vergoedingen en verwerkingsopbrengsten.

Meer afval en grondstoffen
In 2020 bedroegen de totale afvalbeheerkosten gemiddeld 209,- euro per huishouden. Dat is maar liefst 19% hoger dan in 2019. Meer afval en grondstoffen (mede door corona) hebben geleid tot hogere inzamel- en verwerkingskosten. Maar ook de lagere grondstofprijzen, een trend die zich al in 2019 inzette, deed een duid in het zakje. Ook de enorme toeloop naar de milieustraten en de toename van bijplaatsingen (mede als gevolg van corona), zorgden ervoor dat inzamelaars extra kosten moesten maken.

Hoogbouw
Ook bij de afvalbeheerkosten zijn er significante verschillen zichtbaar tussen de hoogbouwklassen. De gemeenten met veel hoogbouw (klasse A) hebben 24% hogere kosten dan gemeenten met weinig hoogbouw (klasse C). Dit komt door de efficiency die bij grotere gemeenten (waar veel klasse A is) hoger is dan bij kleine gemeenten.

Afvalstoffenheffing
De beheerkosten zijn bepalend voor de hoogte van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Behalve de beheerkosten kunnen in de afvalstoffenheffing ook nog kosten worden opgenomen voor kwijtscheldingen, btw-compensatie en de bestrijding van zwerfafval.

Meer weten: lees het analyserapport Benchmark huishoudelijk afval peiljaar 2020 op www.benchmarkafval.nl