BVOR-leden hebben het afgelopen jaar aan zeventig klanten – vooral (semi-) overheden – een CO2-certificaat verstrekt voor de recycling van groene reststromen. De basis hiervoor is de berekening met de ‘CO2-rekentool groenafval’. Met deze tool is nog beter zichtbaar te maken dat de recycling van groene reststromen leidt tot grote broeikasgas-emissiereducties. Sinds maart 2023 hebben BVOR-leden de mogelijkheid om op basis hiervan CO2-certificaten te verstrekken.

De rekentool kwantificeert de broeikasgaseffecten van transport en het recyclingproces van de groene reststromen tot en met de producten die daaruit ontstaan. Enerzijds betreft het broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen en anderzijds gaat het juist om emissiereducties wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen koolstof in de bodem vastleggen of fossiele grondstoffen en brandstoffen vervangen.

Met behulp van de rekentool kan een groenrecyclingbedrijf de CO2-winst van zijn activiteiten berekenen. Deze informatie kan het bedrijf gebruiken voor interne en externe rapportages, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of bij gebruik van de CO2-prestatieladder.

Een hiertoe goedgekeurde onafhankelijke auditor, Normec QS uit Bennekom, voert de verificatie van de ingevoerde gegevens uit. De BVOR geeft op basis daarvan CO2-certificaten uit met de betreffende broeikasgasemissiereducties aan haar leden die deze vervolgens aan hun klanten geven.
De verwachting is dat het aantal verstrekte certificaten het komende jaar verder zal toenemen.