Samen op weg naar minder huishoudelijk afval in Nederland

Boven: Hans Horlings (Midden-Delfland), Lennart Harpe (Delft), Floor Kist (Leidschendam-Voorburg), Jaap van Staalduine (Pijnacker-Nootdorp). Onder: Fabienne Mantes (Avalex), Leo Maat (Wassenaar)

Op woensdag 21 september is het bestuursakkoord ’Verbeteren afvalpreventie en scheiding van huishoudelijk afval ’ getekend. Dit werd gedaan door de wethouders die afval en milieu in hun portefeuille hebben. De gemeente werken samen met afvalinzamelaar Avalex aan het verminderen van restafval en het verhogen van het percentage gescheiden afval.

100 kg restafval per inwoner per jaar
De overheid heeft een ambitie neergelegd bij Nederlandse gemeenten om toe te werken naar slechts 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Op dit moment zitten we in de Avalex-gemeenten nog op 230 kg restafval per inwoner per jaar. Daarom brachten de wethouders van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar eerder al plannen in bij hun gemeenteraad over het invoeren van een nieuw afvalbeleid. Dit nieuwe beleid is in voorbereiding en in oktober start een communicatie campagne naar inwoners hierover.

Ondertekening bestuursakkoord
Met deze plannen en andere onderzoeken die momenteel plaatsvinden – naar goede methoden van afvalscheiding in bijvoorbeeld flats en de binnenstad van Delft – hebben de gemeenten zich al eerder gecommitteerd aan de doelstellingen van de landelijke overheid. Wethouder Lennart Harpe, gemeente Delft: ”Minder restafval en meer gescheiden afval is niet alleen goed voor het milieu, maar levert op termijn ook een kostenbesparing op voor de gemeente en inwoners. Afval is geld waard als grondstof voor de industrie. Hoe meer en beter afval wordt gescheiden, hoe meer het oplevert. “ De gemeenten zullen actief kennis uitwisselen met andere gemeenten, om van elkaars ervaringen te kunnen leren.
Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden bij alle gemeenten in Nederland, om te peilen hoe het staat met de gestelde (tussen)doelen in het algemeen en per gemeente. Over deze uitkomsten zullen Avalex en de gemeenten jaarlijks communiceren.