Gunning rest- en GFT-afval 56 Brabantse gemeenten definitief

Coöperatieve samenwerking leidt tot duurzaamheid, continuïteit en prijsvoordeel
In oktober 2013 is de aanbesteding uitgeschreven voor het op- en overslaan, transporteren en verwerken van het huishoudelijk rest- en GFT-afval van 56 Brabantse gemeenten. De werkzaamheden zijn in percelen uitgeschreven en gegund aan partijen met de economisch meest voordelige inschrijving. Vanaf 1 februari 2017 zijn Attero, AVR Energy-from-waste, SITA en Van Kaathoven tenminste vijf jaar lang de verwerkers voor het merendeel van het Brabantse restafval en een groot deel van het GFT-afval.

Coöperatieve samenwerking
Dat een coöperatieve samenwerking succesvol kan zijn, heeft Midwaste samen met haar Brabantse leden wederom bewezen. In een tijdsbestek van nog geen half jaar is een aanbesteding voorbereid, op de markt gezet én gegund. Aanvankelijk bestonden de aanbestedende diensten alleen uit de Midwaste leden: Afvalstoffendienst Den Bosch, gemeente Tilburg(BAT),gemeente Breda, gemeente Oss, afvalinzamel- en reinigingsbedrijf Saver (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht) en de gemeente Eindhoven. Niet veel later sloten andere Brabantse gemeenten aan bij de aanbesteding tot uiteindelijk 56 gemeenten voor restafval en 28 gemeenten voor GFT-afval. Midwaste en haar leden waren penvoerder voor de aanbesteding en hebben hun kennis en ervaring met het gezamenlijk op de markt zetten van verwerkingscontracten ingezet. KplusV organisatieadvies heeft ondersteund voor wat betreft de aanbestedingsprocedure. Door de coöperatieve samenwerking is kennis gebundeld en tijd bespaard. Ook kon de opdracht, door het afvalvolume dat door samenwerking ontstond, tegen gunstige tarieven op de markt gezet worden waarbij continuïteit gewaarborgd wordt door middellange contracten met verschillende partijen in een regio. Al met al wordt op de verwerking en logistiek van het restafval in 2017 gemiddeld circa 85 euro per ton bespaard en op de verwerking van GFT-afval gemiddeld circa 5 euro per ton.

De winnende inschrijvers
Door de werkzaamheden in percelen uit te schrijven, hebben meerdere bedrijven de kans gekregen in te schrijven en percelen gegund te krijgen. De percelen verschilden van afvalstroom, omvang, gebied en gunningscriteria. De gunning heeft plaatsgevonden op basis van de economisch meest voordelige aanbieding. Vanaf 1 februari zal Attero zorgen voor het op- en overslaan, transport en verwerken van het restafval van Breda Plus, voor het verwerken van het restafval van de regio Eindhoven en voor het op- en overslaan, transport en verwerken van het GFT-afval van de regio Saver+, Breda Plus en het Hart van Brabant. AVR gaat zorgen voor het verwerken van het restafval van voormalig Stadsgewest ’s Hertogenbosch en As50plus. Sita zal het restafval van de regio Saver+ en het Hart van Brabant op- en overslaan, transporteren en verwerken. Van Kaathoven heeft het perceel verwerken van GFT-afval regio As50Plus gegund gekregen. Bij elkaar betrof de aanbesteding de verwerking van circa 400.000 ton restafval en circa 100.000 ton GFT-afval, afkomstig van totaal 2,2 miljoen inwoners van de provincie Brabant.

Duurzaam afvalbeleid en verwerking
In de aanbesteding zijn geen vaste aan te leveren hoeveelheden afval afgesproken. Dit houdt ruimte voor de ontwikkelingen in het afvalbeleid. Gemeenten dienen in 2015 aan de landelijke doelen voor materiaal hergebruik te voldoen. Dat betekent dat afval meer en meer als grondstof gezien en behandeld moet worden. Restafval wordt aan de bron of bij de verwerking gescheiden in deelstromen die zo voor hergebruik in aanmerking komen. Het restafval dat beschikbaar komt voor verbranding neemt dan af. GFT-afval daarentegen kan door deze ontwikkeling toenemen. Ook is er in de gunning aandacht besteed aan duurzaamheid aan de kant van de verwerkers. De puntenverdeling voor de gunning bestond voor 80 procent uit de prijs, de overige 20 procent was bestemd voor het transport en de verwerkingstechniek. Bij de transportcomponent was een korte vervoersafstand en een duurzame vervoersmethode van belang. Bij de verwerking van restafval waren punten te vergeven voor de energetische efficiëntie en bij GFT-afval voor de techniek van vergisten en composteren.

Meer over Midwaste