Zuyd Hogeschool wil samen met SITA het afval 50 procent reduceren

Zuyd Hogeschool gaat haar afvalbeleid op een andere manier inrichten. De hogeschool heeft in samenwerking met SITA een stappenplan gelanceerd om de overstap te maken naar duurzaam afvalmanagement. Dit past goed bij de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving, één van de zwaartepunten van Zuyd. Doel is om de hoeveelheid afval voor 2040 met de helft te reduceren en het resterende afval 100 procent te hergebruiken. Onder andere door op alle drie locaties van de hogeschool milieueilanden in te richten, de papierstromen te reduceren door het digitaliseren van de facturering en door het gebruik van uitsluitend verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. SITA wordt verantwoordelijk voor het verwerken van alle afvalstromen en gaat erop toezien dat dit afval zoveel mogelijk geschikt wordt gemaakt voor hergebruik.

“Zuyd Hogeschool is als regionale kennisinstelling voortdurend in ontwikkeling. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze omgeving, afnemers en leveranciers. Net als SITA geloven wij dat kennis delen leidt tot kennis vermenigvuldigen en hierbij maken wij gebruik van elkaars deskundigheid”, aldus Susan Bouman, contractmanager van Zuyd Hogeschool. “De hogeschool wil de hoeveelheid afval voor 2040 met de helft reduceren en het resterende afval 100 procent hergebruiken. Door de samenwerking met SITA kunnen wij deze ambities realiseren.”

Stappenplan
SITA heeft acht interventies benoemd die tot doel hebben al in 2020 het totale afvaltonnage met 39 procent te reduceren. 94 procent hiervan moet dan bestaan uit herbruikbare afvalstromen. Een van de stappen is het creëren van intern draagvlak. Hiervoor gaat een campagne van start waarin de doelstellingen van het project worden toegelicht. Ook heeft SITA op alle drie locaties van Zuyd Hogeschool milieueilanden ingericht om de zichtbaarheid van inzamelmiddelen te vergroten. Daarnaast overlegt zij met de cateraar van Zuyd over een selectiever voorraadbeheer van producten en adviseert zij de hogeschool op het gebied van duurzame inkoop. Hierbij wil zij stimuleren dat uitsluitend verpakkingen gebruikt en geleverd worden die hergebruikt kunnen worden. SITA zet ook in op het reduceren van papierstromen door de facturering zo veel mogelijk te digitaliseren. Verder worden op een aantal locaties afruimbuffetten in de restaurants geplaatst, waar gebruikers hun afval zelf kunnen scheiden. SITA maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen voor de verwerking van afvalstromen. Alle interventies krijgen vorm in samenwerking met het speciaal aangewezen projectteam van Zuyd Hogeschool. Hierin zijn de facilitaire managers van alle locaties vertegenwoordigd.

433 ton afvalstoffen
Na een Europese aanbesteding heeft Zuyd ervoor gekozen de inzameling en verwerking van afval aan SITA uit te besteden. De aanbesteding is gebaseerd op Best Value Procurement (BVP). Het uitgangspunt van BVP is dat een goede taakverdeling tussen opdrachtgever en expert een belangrijke voorwaarde is voor het welslagen van prestatie-inkoop. SITA onderscheidde zich door de kwaliteit van haar aanbieding en het plan van aanpak om de door Zuyd Hogeschool gestelde doelstellingen te behalen.
SITA wordt verantwoordelijk voor het verwerken en recyclen van ruim 433 ton per jaar aan afvalstoffen. De overeenkomst is vanaf 1 april van kracht en heeft een looptijd van vijf jaar.

Reduceren en recyclen
“We zijn er trots op dat SITA verantwoordelijk wordt voor het afvalmanagement van Zuyd Hogeschool. Als onderdeel hiervan gaan we de wijze van inzameling veranderen. Hierbij is alles gericht op een snelle reductie van de hoeveelheid restafval, het gebruik van recyclebare materialen en het stimuleren van afvalscheiding op de werkvloer”, zegt Peter van der Kraan, Regio Sales Directeur van SITA. “Dit doen we in nauw overleg met Zuyd, wat betekent dat we samen doelen opstellen en onze expertise inzetten om te komen tot de meest rendabele en duurzame oplossingen.”

Meer over Sita