Zeer goed resultaat Twence in 2017

In de aandeelhoudersvergadering van 26 april 2018 is het financieel jaarverslag Twence HoldingB.V. vastgesteld. Twence heeft over 2017 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van € 14,4 miljoen. De omzet van ruim € 110 miljoen bestaat voor bijna de helft uit de opbrengst van grondstoffen en energie.

Voor het eerst passeerde in 2017 meer dan 1 miljoen ton afval de weegbruggen: vrijwel al dit materiaal werd omgezet in herbruikbare materialen, grondstoffen en energie. Daarnaast produceerde Twence dit jaar voor het eerst ook zonne-energie, uit het in november 2017 formeel in gebruik genomen zonnepark ‘Tienbunderweg’.
In totaal leverde Twence bijna 2,2 PetaJoule warmte en stoom, voor stadsverwarming en industrieel gebruik. Omgerekend naar huishoudens was dit voldoende om het jaarverbruik van 49.000 huishoudens te dekken. De 1,7 PetaJoule elektriciteit die werd geleverd, is voldoende voor ongeveer 164.000 huishoudens.

In 2017 werd voor het eerst in deze regio grootschalig gebruik gemaakt van vrij toepasbare bodemassen in infrastructurele projecten, zoals voor de aanleg van een spoorwegviaduct van ProRail bij Deurningen. ‘Het is een prachtige ontwikkeling dat steeds meer opdrachtgevers vragen om hoogwaardige gerecyclede materialen als vervanging van –in dit geval- zand en grind. Daarmee worden mooie stappen gezet om onze lineaire economie om te vormen naar een circulaire’ aldus dr. Marc Kapteijn, directeur van Twence. ‘

Via het zogenoemde ‘superdividend’ dat Twence sinds 2008 uitkeert aan zijn gemeentelijke aandeelhouders, zijn in Twente projecten uit de ‘Agenda van Twente’ gefinancierd die de regionale economie, innovatie en werkgelegenheid stimuleren. Het zeer goede resultaat van 2017 maakt het mogelijk omte voldoen aan de in 2007 met de aandeelhouders gemaakte afspraken om in tien jaar tijd €80 miljoen extra dividend uit te keren. Marc Kapteijn hierover: ‘wij hebben hier samen hard aan gewerkt. We zijn er trots op dat wij deze bijdrage hebben kunnen leveren aan de leefbaarheid en de werkgelegenheid in Twente’.

Voor 2018 verwacht Twence eveneens positieve resultaten. Er wordt een tweede zonnepark in gebruik genomen en de ombouw van de biomassa-energiecentrale wordt afgerond. Daardoor komt nog meer duurzame energie beschikbaar voor de regio. Met projecten op het gebied van afvangen en nuttig hergebruiken van CO2en het onttrekken van waardevolle stoffen aan biomassa worden vervolgstappen gezet in de ontwikkeling van Twence als grondstoffenleverancier.