Wat betekent de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 voor de overheid?

Verder uw aandacht voor de wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
Per 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen waaronder de gemeenschappelijke regelingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen als die private ondernemingen. Deze wetgeving zorgt ervoor dat, indien er sprake is van commerciële activiteiten, er een verplichte aangifte vennootschapsbelasting moet worden ingediend en dat er sprake is van het betalen van vennootschapsbelasting over de behaalde winst. Een tijdrovend, en soms ook kostbaar, uitvloeisel is dat de activa gewaardeerd en afgeschreven moeten worden volgens de fiscale normen.

Wijziging WGR
De wijziging van de WGR is sinds 1 januari 2015 van kracht. Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. De WGR bevat regels voor de inrichting en het functioneren van de samenwerking. Met de wijziging van de WGR veranderen vooral in de planning- en controlecyclus zaken en is het raadzaam om de statuten van de gemeenschappelijke regelingen kritisch door te nemen om te beoordelen of deze nog in overeenstemming zijn met de gewijzigde wet.

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Binnen de overheid, en de overheidslichamen die vallen onder het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, is er sprake van een aantal statuten, verordeningen en kaders waaraan voldaan moet worden en die regulier geactualiseerd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  •  Het verplicht schatkistbankieren waarbij gemeenten, provincies, waterschappen en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën en niet langer financiële geldmiddelen en vermogen bij private partijen buiten de schatkist aanhouden.
  •  De hoogte van het weerstandsvermogen; indien deze is vastgelegd in een door het bestuur vastgestelde notitie, moet deze kritisch worden bekeken of deze past binnen de normen en richtlijnen van de wet op de omzetbelasting. Indien het overheidslichaam ondernemer is voor de wet op de omzetbelasting, dan kan het gebeuren dat deze status wordt ingetrokken en dat er een claim van de belastingdienst voor de terugontvangen omzetbelasting op de materiële vaste activa komt. Bij een overheidslichaam met veel vaste activa die nog maar kort in gebruik zijn, kan deze claim in de honderdduizenden euro’s lopen.

Is uw organisatie compliant aan de (nieuwe) wet- en regelgeving?
Active Professionals kan voor u alle relevante statuten, notities en verordeningen toetsen en waar nodig adviseren over de noodzakelijke wijzigingen. Wij werken met een specialist op dit gebied, die voor diverse (reinigings)bedrijven en overheidsondernemingen deze toets en bijhorende aanpassingen heeft verzorgd. Deze scan bieden wij u aan op basis van een fixed tarief zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek!

 

[vc_button title=”Meer over Active Professionals” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/active-professionals-afval-en-milieu/”]