Voorwaarden Afvalgids BV

Onderstaande Algemene voorwaarden zijn van kracht m.i.v. 5 december 2003 en vervangen de versie van 15 februari 2003.

ALGEMENE VOORWAARDEN AFVALGIDS BV

1. Inleiding
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: de voorwaarden, wordt verstaan onder;

a) Afvalgids: Afvalgids BV, de maker en instandhouder van de hierna onder b) genoemde website en leverancier van e-mail producten;

b) de Website: de via het internet toegankelijke website met de naam www.afvalgids.nl , alsmede alle aan deze website hangende pagina’s;

c) de Dienst:
1. het door Afvalgids via haar Website met elkaar in contact brengen van klanten en leveranciers waarbij de leveranciers
informatie verschaffen over hun goederen aan klanten en zij trachten hun goederen te verkopen aan deze klanten;
2. door Afvalgids via haar Website aangeboden extranet. Waar dienstverleners / leveranciers informatie geven en krijgen;
3. de door Afvalgids op abonnementbasis geleverde e-mail producten.

d) de Klant: degene, natuurlijke of rechtspersoon, die middels het gebruik van de Website informatie over goederen en/of diensten, nieuws en openstaande vacatures aanbied, gebruik maakt van het extranet of zich abonneert op een e-mail product;

e) Bezoeker: Bezoekers van de website hebben gratis toegang en maken gratis gebruik van de diensten op de Website. Met uitzondering van het extranet/Afvalgids Atlas.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Afvalgids en klant, op alle (rechts)verhoudingen tussen Afvalgids en de Klant, die ontstaan door het gebruik van de Klant van de Dienst, tenzij Afvalgids en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Het opvragen van informatie en de koop van diensten / goederen

2.1 Alle opgevraagde informatie met betrekking tot diensten / goederen op de Website, zoals prijzen, levertijden, specificaties, afmetingen, prestaties, technische tekeningen, handleidingen, informatiebulletins, enz., is afkomstig van de Leveranciers. Afvalgids staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van deze informatie.

2.2 Indien de bezoeker met behulp van de Dienst goederen aankoopt, komt de koopovereenkomst tot stand tussen de bezoeker en de klant (leverancier) van de desbetreffende diensten / goederen. De overeenkomst tussen de bezoeker en de Klant (leverancier) komt tot stand zonder tussenkomst van Afvalgids en haar Website.

3. Gebruiksrecht diensten / producten

3.1 Afvalgids verleent de klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de diensten en/of producten, met daarbij behorende documentatie.

3.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de diensten en/of producten op de met Afvalgids overeengekomen verwerkingseenheid en het met Afvalgids overeengekomen aantal gebruikers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de dienstverlening of het product zijn ontvangen en of geïnstalleerd en het aantal gebruikers en of werkstations is beperkt tot 1. Het is de klant verboden de dienst en/of producten te wijzigen, of te doen wijzigen.

3.3 Het is de klant verboden de dienst en/of producten op enigerlei wijze te kopiëren, dupliceren of te modificeren.

3.4 Voor zover de diensten en/of producten niet worden aangeboden middels de website is het de klant toegestaan voor doeleinden van beveiliging 1 back-up te maken van de ter beschikking gestelde dienst en/of product.

3.5 Het gebruiksrecht op de dienst en/of product is niet overdraagbaar aan derden.

3.6 De klant is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de producten ter beschikking te stellen aan derden.

3.7 Reverse engineering of decompilatie van de diensten en/of producten door de klant is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.

3.8 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op de klant rustende verplichtingen zijn voldaan.

4. De aanbieding

4.1 De aanbieding van Afvalgids aan de klant vermeldt tenminste de prijs waartegen Afvalgids bereid is de dienstverlening te leveren, alsmede de termijn van de dienstverlening.

4.2 Tenzij anders vermeld is de aanbieding vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening ervan.

5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Afvalgids en de Klant komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding van een aanbieding van Afvalgids, welke aanvaarding volledig overeenstemt met de aanbieding.

5.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 komt een overeenkomst ook tot stand indien en zodra;

– de Klant naar aanleiding van het uitbrengen van een aanbieding door Afvalgids een opdracht geeft voor het plaatsen van gegevens,

dan wel;

– de Klant via een, door Afvalgids verstrekte, inlog account gebruik maakt van het extranet, dan wel;

– de Klant na het uitbrengen van een aanbieding door Afvalgids, een betaling verricht ter grootte van het offerte bedrag.

6. Prijswijziging

Afvalgids heeft de bevoegdheid kostenverhogingen waarmee zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geconfronteerd, door te berekenen aan de klant. Indien dit voor de Klant leidt tot een prijsverhoging van meer dan 15%, dan heeft de Klant de bevoegdheid de overeenkomst zonder aanspraak op schadevergoeding te ontbinden, uitgesloten tariefsaanpassingen op basis van de CPI index van het C.B.S. (Centraal Bureau voor Statistiek) en door overheidswege opgelegde toeslagen.

7. Verplichtingen van Afvalgids

7.1 Afvalgids zal zich inspannen om de Dienst zonder storing aan de Klant te leveren. Indien een storing optreedt zal Afvalgids trachten deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

7.2 De Klant is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Afvalgids, na ingebrekestelling, waarbij aan Afvalgids een redelijke termijn van tenminste 21 dagen wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, daarmede nalatig blijft.

8. Verplichtingen van de Klant

8.1 Ten behoeve van de Database en informatieweergave op de website dient de Klant de benodigde gegevens schriftelijk en/of elektronisch kenbaar te maken aan afvalgids. De Klant staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

8.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de hardware, software, hulpapparatuur en verbindingen die noodzakelijk zijn om zelf gebruik te kunnen maken van de Website, de Dienst en de e-mail diensten. Eventuele schade aan het hiervoor genoemde door het gebruik van de Website, de Dienst en de e-mail diensten kan niet op Afvalgids worden verhaald.

8.3 De Klant zal zich onthouden van gedragingen die tot schade kunnen leiden voor Afvalgids. In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van de navolgende gedragingen:

a. het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Afvalgids dan wel van klanten;

b. het toevoegen, veranderen, wissen, onbruikbaar maken van informatie op de Website;

c. het introduceren of verspreiden van virussen op de Website;

d. gedragingen die het gebruik van de Dienst door anderen onmogelijk maken dan wel bemoeilijken.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of grove schuld van Afvalgids is zij niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de inhoud van de via de Website aangeboden informatie en is zij niet aansprakelijk voor achterstanden in actualiteit van de Website.

9.2 Behoudens opzet of grove schuld van Afvalgids is zij niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de Website dan wel andere technische mankementen in verband met het verkeer tussen de Website, de bezoeker en de Klant.

9.3 Afvalgids is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de Klant / Bezoeker geleden schade wegens het niet op juiste wijze nakomen door de Bezoeker / Klant van verplichtingen die voortvloeien uit de evt. tussen de Klant en de Bezoeker gesloten overeenkomst tot koop van bepaalde goederen of diensten.

9.4 De Klant vrijwaart Afvalgids tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van het gebruik door de Klant van de Dienst of voortvloeien uit het niet op juiste wijze nakomen door de Klant van een met een bezoeker gesloten overeenkomst tot koop van bepaalde goederen en / of diensten..

10. Gegevens van de Klant

10.1 De Klant verschaft aan Afvalgids die gegevens die Afvalgids nodig heeft om de Dienst aan te kunnen bieden. Eventuele wijzigingen in de door de Klant verschafte gegevens zal deze doorgeven aan Afvalgids.

10.2 De Klant geeft toestemming zijn gegevens op te nemen in de klantenregistratie van Afvalgids. Afvalgids zal de klantenregistratie enkel gebruiken in verband met activiteiten die betrekking hebben op de Dienst.

10.3 De Klant kan zijn gegevens te allen tijden inzien, wanneer hiervoor een schriftelijk verzoek is ingediend.

10.4 De Klant kan Afvalgids schriftelijk verzoeken tot wijziging, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn gegevens.

10.5 De gegevens van de Klant zullen niet langer identificeerbaar worden bewaard dan nodig voor het leveren en in stand houden van de Dienst.

11. Betalingen

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.4 dient betaling, zonder dat de klant gerechtigd is tot enige korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

– doormiddel van wettig betaalmiddel ten kantore van Afvalgids

– door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Afvalgids

11.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden een rente over het opeisbare bedrag verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.

11.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.4 Afvalgids is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de Klant te verlangen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Afvalgids bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die hij dientengevolge lijdt.

11.5 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12. Gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten

12.1 Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

12.2 In ieder geval is de Klant verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 115,-. Indien Afvalgids aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

12.3 Klant is jegens Afvalgids, in afwijking van de wettelijke regeling, alle werkelijke, door Afvalgids gemaakte proceskosten verschuldigd in alle instanties, indien Afvalgids en de Klant met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een procedure voeren, waarbij de Klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

12.4 Indien Afvalgids genoodzaakt is het faillissement van de Klant aan te vragen, dan is de Klant behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten terzake van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

12.5 Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Afvalgids onverlet tot het vorderen van vergoeding voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

13. Beëindiging / uitsluiting

13.1 Afvalgids is bevoegd om de relatie met de Klant te beëindigen, en derhalve niet langer toe te laten dat de Klant zijn diensten / producten kenbaar maakt via de Website, de toegang tot het extranet te blokkeren of levering van e-mail producten te staken indien:

a. de Klant verplichtingen op grond van onderhavige voorwaarden niet is nagekomen;

b. de Klant zijn verplichtingen ten opzichte van afvalgids niet is nagekomen;

c. de Klant in financiële problemen verkeert, hetgeen onder meer kan blijken uit het feit dat zijn faillissement is uitgesproken, aan hem surséance van betaling is verleend, hij gebruik maakt van de saneringsregeling als bedoeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen of indien beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen;

d. de Klant die rechtspersoon is, is ontbonden;

e. de Klant zijn onderneming heeft gestaakt.

13.2 Een overeenkomst tussen de Klant en Afvalgids wordt aangegaan voor de in de overeenkomst overeengekomen periode en wordt zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd. Tenzij de overeenkomst, door één der partijen, uiterlijk één maand voor afloop schriftelijk wordt op gezegd.

14. Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

15. Wijziging van de onderhavige voorwaarden

15.1 Afvalgids behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen ook van toepassing zijn op reeds bestaande (rechts)verhouding tussen de Klant en Afvalgids. Wijzigingen zullen via de Website bekend worden gemaakt en treden in werking 30 dagen na de eerste bekendmaking op de Website of op een latere datum die bij bekendmaking wordt vermeld.

16. Slotbepaling

16.1 Op alle (rechts)verhoudingen tussen de Klant en Afvalgids en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Klant en Afvalgids zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Afvalgids haar hoofdvestiging heeft.