Verplaatsing Biomineralen naar terrein SUEZ ReEnergy

Kleinere installatie maakt optimaal gebruik van bestaande faciliteiten

De initiatiefnemers voor de bouw van een biomineraleninstallatie aan de Potendreef in Roosendaal hebben het voornemen deze te verplaatsen naar het terrein van SUEZ ReEnergy. Hier kan naar verwachting eind 2019 een kleinere, maar efficiëntere biomineraleninstallatie worden gebouwd. De initiatiefnemers komen zo tegemoet aan bezwaren van omwonenden.

Eerder is een vergunning verleend voor de bouw van de biomineraleninstallatie aan de Potendreef. Omwonenden zijn zich, ondanks deze vergunning, blijven verzetten uit vermeende angst voor onder andere geuroverlast. Hoewel deze angst ongegrond is, zo is gebleken uit tal van milieu- en geuronderzoeken, is er nog steeds oppositie tegen de komst van de installatie.

Efficiënter
Door deze oppositie is vertraging in de realisering van de biomineraleninstallatie ontstaan. In de tussentijd zijn er ontwikkelingen geweest in de markt voor organische mest en spelen ook nieuwe technologische ontwikkelingen een rol in het voornemen om de installatie te verplaatsen. “Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een kleinere biomineraleninstallatie met optimale gebruikmaking van de faciliteiten van de moderne afval-energiecentrale ReEnergy, efficiënter en met minimale overlast kan opereren”, aldus Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy. Lodewijk Burghout van Biomineralen: “Wij zijn dan ook erg positief over dit alternatief.”

Voordelen voor omwonenden
Ook voor omwonenden biedt de verplaatsing naar het terrein van ReEnergy een aantal voordelen:
De nieuwe biomineraleninstallatie ligt 150 meter verder weg van woonwijk Westrand.
De verlaging van de capaciteit van de biomineraleninstallatie met 20 procent, leidt tot minder aan- en afvoer van mest en organische mestkorrels en daarmee tot minder vervoersbewegingen.
De biomineraleninstallatie maakt optimaal gebruik van de warmte die ReEnergy produceert. De warme lucht zorgt voor droging van de mest. De geurcomponenten die in de drogingslucht zitten, worden in de ovens verbrand op een temperatuur van 850 graden Celsius, waardoor geurcomponenten worden afgebroken en eventuele ziekteverwekkers worden geneutraliseerd.
De nieuwe installatie maakt gebruik van de bestaande rookgasreinigingsinstallatie en schoorsteen van ReEnergy, waardoor geen nieuwe schoorsteen hoeft te worden gebouwd.
Nieuwe vergunningaanvraag
De initiatiefnemers Biomineralen BV en SUEZ ReEnergy – gaan een nieuwe vergunningsaanvraag indienen bij de provincie Noord-Brabant. Daarbij wordt uiteraard de juiste procedure doorlopen om te voldoen aan alle wettelijke eisen en te zorgen voor draagvlak onder omwonenden en belanghebbenden. Aangezien het hier gaat over een alternatief, zal de reeds verleende vergunning worden ingeleverd op het moment dat de vergunning voor dit alternatief onherroepelijk is.

Meer warmte en elektriciteit
De vestiging van de biomineraleninstallatie op het terrein van ReEnergy sluit aan bij de ambitie van ReEnergy om actief bij te dragen tot de verdere verduurzaming van Brabant. Nu al levert ReEnergy elektriciteit voor 70.000 huishoudens in de regio Roosendaal, warmte aan het nabijgelegen tuindersbedrijf en aan het stadsverwarmingsnetwerk van de gemeente Roosendaal. Dit doet ReEnergy door op de meest efficiënte manier warmte en elektriciteit op te wekken uit niet-recyclebare afvalstoffen. Ruim de helft van de opgewekte energie die ReEnergy opwekt is duurzaam.