Van Gansewinkel geeft ruim 93 procent afval een tweede leven

Van Gansewinkel is er ook in 2014 in geslaagd om 93 procent van het verwerkte afval een tweede leven als grondstof of energie te geven. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde duurzaamheidsverslag over 2014 van de afvaldienstverlener, recycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen. Door afval te recyclen en grondstoffen terug te winnen heeft Van Gansewinkel in 2014 ruim 1,19 Mton CO2-uitstoot in de keten voorkomen.

Het verhogen van het percentage tweede leven van afval is voor Van Gansewinkel dé belangrijkste doelstelling op het gebied van duurzaamheid en heeft een directe link met haar visie ‘Afval Bestaat Niet’. Daarbij is het doel om met name het aandeel grondstoffen verder te laten stijgen van 64,1% in 2014 naar 75% in 2020. De winst moet vooral komen door grondstoffen te winnen uit stromen die nu nog worden omgezet in energie.

Duurzaamheidsdoelstellingen
Van Gansewinkel heeft haar duurzaamheidsdoelstellingen aangescherpt en tevens zijn er lange termijn doelen gesteld. Enkele van de kengetallen van 2014 zijn:

  • Totale hoeveelheid afval dat een tweede leven krijgt: 93,2% (gelijk met 2013)
  • Afval dat nuttige toepassing krijgt als groene energie: 19,2% (2013: 18,8%)
  • Vermeden CO2-uitstoot: 1,19 Mton (2013: 1,14 Mton)
  • Man-vrouwverhouding: 83% vs 17% (gelijk met 2013)
  • Net Promotor Score Klanten: 12% (2013: 4%)
  • Energieverbruik eigen locaties: -2.7% (t.o.v. 2013)
  • CO2-emissie bedrijfswagens: -7.1% (t.o.v. 2013)
  • Klanttevredenheid: 8,4% (2013: 8,2%)

De ambitieuze doelstellingen wil Van Gansewinkel in nauwe samenwerking met haar klanten realiseren. De afvalrecycler optimaliseert het afvalmanagement bij haar klanten en zorgt met advies en inventieve inzamelmiddelen voor een zo laag mogelijke hoeveelheid restafval. Gescheiden ingezamelde afvalstromen vormen op dit moment de beste basis om grondstoffen terug te winnen uit afval.

Investeringen
Nieuwe en verbeterde technologieën verwezenlijken meer en ook kwalitatief betere teruggewonnen grondstoffen. Om deze reden heeft Van Gansewinkel in 2014 onder andere geïnvesteerd in een nieuwe recyclinglocatie voor plasticrecycling in Waalwijk. Met de nieuwe productielijnen, die eind 2014 in gebruik zijn genomen, kan het kunststof beter op kleur worden gesorteerd en is er nieuwe technologie geïnstalleerd voor specifiek kunststof uit de elektronica-recycling zoals ABS.

In 2015 zijn ook reeds een aantal belangrijke nieuwe investeringen gedaan die de duurzaamheidsdoelstellingen van Van Gansewinkel ondersteunen. De grootste investering is de complete renovatie van de glasrecyclinginstallatie van Maltha glasrecycling in Dintelmond, welke later dit jaar officieel wordt geopend. Daarnaast heeft Van Gansewinkel inmiddels een compleet nieuwe locatie met een sorteerlijn voor bedrijfsafval in Turnhout geopend, heeft het nieuwe Euro 6 inzamelvoertuigen toegevoegd aan de vloot en is de verbouwing van de sorteerlocatie Amsterdam in volle gang.

Succesvolle herfinanciering
Van Gansewinkel heeft ook de succesvolle afronding van het herfinancieringsproces bekend gemaakt. Hiermee is de schuld van het bedrijf met 60% verlaagd waarmee een stabiele basis is gecreëerd voor de realisatie van het duurzame bedrijfsplan. Een onderdeel van dit bedrijfsplan is een investeringsprogramma dat net als het bedrijfsplan een planperiode kent van vijf jaar. Met dit investeringsprogramma is het bedrijf goed gepositioneerd om te kunnen profiteren van marktherstel in de komende jaren.

Ambassadeur Nederland Circulaire Hotspot
Nadrukkelijk onderdeel van de strategie van Van Gansewinkel is de circulaire economie. In 2014 was Van Gansewinkel één van de grondleggers van het Circularity Center in Rotterdam. Een stichting die zich richt op business development in de circulaire economie. Binnen het centrum zijn verschillende trajecten opgestart. Sinds kort is Van Gansewinkel ook één van de 25 ambassadeurs van ‘Nederland Circulaire Hotspot’; een ambitieus programma dat Nederland moet positioneren als internationale koploper binnen de circulaire economie. Samen met 25 koplopers wordt nauw samengewerkt in een programma waarin tijdens het Nederlands EU voorzitterschap in 2016 de kennis die in de afgelopen jaren is ontwikkeld rondom circulaire economie wordt gepresenteerd.

Sociale interactie
Van Gansewinkel is continu op zoek naar het toevoegen van waarde in de keten die verder gaat dan enkel het inzamelen en recyclen van afval. Naast de voor Van Gansewinkel kenmerkende doelstellingen op het gebied duurzaamheid wordt een nieuwe dimensie toegevoegd op het gebied van sociale interactie. Van Gansewinkel wil ook op dit vlak vernieuwend zijn; Binnen het bedrijf in de samenwerking tussen afdelingen en de aansturing van haar medewerkers, maar ook in de samenwerking met klanten en leveranciers. Intern komt dit bijvoorbeeld tot uiting in doelgerichte samenwerkingen binnen flexibele functionele teams, waarbij kennis van de deelnemers belangrijker is dan hiërarchie. In de samenwerking met partners zet Van Gansewinkel diezelfde kennis van grondstoffen, recycling en ketenlogistiek in om op maatschappelijk relevante thema’s het verschil te maken. Tevens streeft het bedrijf naar een bredere inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Duurzaamheidsverslag
Diepgaander inzicht in de duurzaamheidsprestaties van Van Gansewinkel kan worden verkregen via het duurzaamheidsverslag, dat vandaag op de website is gepubliceerd: http://www.vangansewinkelgroep.nl/~/media/Merksites/Groep/Jaarverslag%202014/Van_Gansewinkel_Duurzaamheidsverslag_2014

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]