Van Gansewinkel boekt positieve resultaten

Verbetering financiële positie en meer grondstoffen uit afval
Van Gansewinkel heeft het afgelopen jaar zijn positie in de afvalbranche verbeterd. Dat blijkt uit de vandaag gedeponeerde Jaarrekening en het gepubliceerde Duurzaamheidsverslag over 2015. De afvalrecycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen boekte een lagere omzet en EBITDAE, maar behaalde een fors positief netto resultaat ten opzichte van 2014. Bovendien is uit het verwerkte afval een hoger percentage grondstoffen teruggewonnen. Van Gansewinkel wist 93% van het afval een tweede leven als grondstof of energie te geven, waarmee in 2015 ruim 1,17 Mton CO2-uitstoot in de keten is vermeden.

CEO Marc Zwaaneveld: “Voor Van Gansewinkel was 2015 een duidelijk transitiejaar, met focus op kostenverlaging en verbetering van onze concurrentiepositie. Wij kwamen succesvol een belangrijke herfinanciering overeen, stootten enkele niet-kernactiviteiten af, investeerden flink in onze recyclinglijnen en voerden een nieuwe, meer decentrale organisatiestructuur in. Onze resultaten over 2015 zijn dan ook conform verwachting. Bovendien laten onze eerste kwartaalcijfers over 2016 een verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Wij liggen met deze positieve ontwikkelingen duidelijk op koers voor onze ambities en plannen, ondanks nog steeds uitdagende marktomstandigheden.” 

Resultaten 2015

In 2015 nam de omzet af van € 962 miljoen in 2014 naar € 945 miljoen. Ondanks een positief effect van de organisatieverandering kwam EBITDAE* uit op € 82 miljoen (2014: € 99 miljoen). Dit is met name veroorzaakt door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden, met minder volumes en lagere prijzen aan zowel de inzamelings- als grondstoffenkant. Niettemin is het marktaandeel stabiel gebleven.

Het netto resultaat steeg naar een winst van € 308 miljoen, voornamelijk als gevolg van reële waarde-aanpassingen die voortvloeien uit de nieuwe financieringsstructuur. In 2014 bedroeg dit nog een verlies van € -549 miljoen, vooral door een bijzondere waardevermindering (impairment) van immateriële vaste activa (met name goodwill) van € 488 miljoen. In 2015 nam de vermogenspositie van Van Gansewinkel fors toe, doordat het nieuwe syndicaat van financiers een belangrijk deel van de schuld omzette naar eigen vermogen. De oorspronkelijke schuld is hiermee gereduceerd tot € 320 miljoen.

Duurzaamheid

Van Gansewinkel voorkomt afval aan de bron en biedt innovatieve oplossingen om restmaterialen efficiënt in te zamelen en vervolgens te verwerken tot nieuwe grondstoffen of energie. In 2015 gaf het bedrijf 93% van het verwerkte afval een nuttige toepassing, waarvan ruim 65% een tweede leven als grondstof; een stijging van 1,5% vergeleken met 2014 (circa 64%). Het verhogen van het percentage tweede leven van afval is voor Van Gansewinkel dé belangrijkste doelstelling op het gebied van duurzaamheid en heeft een directe link met de visie ‘Afval Bestaat Niet’. Voor 2020 is het de ambitie om 96% van het afval een nuttige toepassing te geven en 75% tot nieuwe grondstof te recyclen. De winst moet daarbij vooral komen door grondstoffen te winnen uit stromen die nu nog worden omgezet in energie. Met de activiteiten is in 2015 de uitstoot van ruim 1,17 miljoen CO2 in de keten vermeden.

Om in de toekomst beter en nog meer grondstoffen terug te kunnen winnen, investeerde Van Gansewinkel in 2015 flink in de recyclingprocessen. Daartoe werd in Puurs de sorteerlijn uitgebreid, zijn nieuwe lijnen in Châtelet en Amsterdam operationeel geworden, is de modernste Europese glasrecyclinglijn bij Maltha in Heijningen in gebruik genomen, startte een nieuwe moderne locatie in Turnhout en neemt Van Gansewinkel Minerals dit jaar een volledig nieuwe bodemas-opwerkingsinstallatie in gebruik.

Ook verbeterde Van Gansewinkel de eigen ecologische voetafdruk. De afvalrecycler investeerde in verdere route-optimalisatie en het wagenpark, onder meer met nieuwe EURO 6-voertuigen en een programma gericht op bewust rijgedrag en brandstofverbruik, dat mede daardoor daalde. In totaal nam de CO2-emissie van het wagenpark met 4,1% af naar 69.416 ton (2014: 72.374 ton). Daarnaast werd 3,4% op energie (elektriciteit en gas) bespaard in vergelijking tot 2014.

Doelstellingen en verwachtingen 2016

Van Gansewinkel zal een toonaangevende en verbindende rol blijven spelen in de keten van afval naar grondstoffen. In nauwe samenwerking met klanten, leveranciers en partners blijft het bedrijf materiaalkringlopen sluiten om zowel ecologische als economische waarde uit afval te creëren.

Van Gansewinkel zal de sectorgerichte klantbenadering voortzetten en verder groeien als een leverancier van secundaire grondstoffen, gericht op materiaalstromen. Binnen de recycling business blijft de onderneming investeren in innovatie en kostleiderschap om aan de stijgende vraag naar hoogwaardige secundaire grondstoffen te voldoen.

Hoewel de macro-economische situatie in de eurozone enigszins verbetert, zullen de marktomstandigheden uitdagend blijven, met aanzienlijke prijsdruk. Hierdoor zal Van Gansewinkel actief inzetten op een reëel prijsbeleid.

Van Gansewinkel verwacht dat de efficiency- en kwaliteitsverbeteringen van de laatste jaren, evenals het uitgebreide investeringsprogramma van 2015, positief van invloed zullen zijn op 2016. Gezien de aanhoudende economische onzekerheid en volatiele marktomstandigheden zullen echter geen financiële vooruitzichten worden gedaan voor 2016. 

Meer informatie

Diepgaander inzicht in de financiële en duurzaamheidsresultaten van de onderneming kan worden verkregen via het Annual Report 2015 en het Duurzaamheidsverslag 2015, die vandaag op www.vangansewinkelgroep.nl zijn gepubliceerd.