Vakbonden en Dusseldorp bereiken akkoord over sociaal plan

De afgelopen weken is er intensief contact geweest tussen de diverse vakorganisaties (FNV, CNV en Het Zwarte Corps) en Dusseldorp. Gezamenlijk doel was om te komen tot een sociaal plan in het kader van de aangekondigde reorganisatie. Het verloop van de reorganisatie en de wijze van selectie van de boventallige functieplaatsen zijn daarmee op een correcte en transparante wijze vastgelegd. Het plan voorziet tevens in een regeling om de gevolgen van het collectief ontslag op te vangen.

Inmiddels is er een akkoord bereikt waarmee alle partijen, gegeven de omstandigheden, kunnen instemmen. Ook heeft de Ondernemingsraad een positief advies uitgebracht inzake de reorganisatie waaraan in de komende weken uitvoering wordt gegeven
Reeds in december 2014 heeft de Dusseldorp Groep aangekondigd zich genoodzaakt te zien om afscheid te nemen van een wezenlijk aantal medewerkers. De aanhoudende slechte marktomstandigheden in de infra- en afvalinzamelmarkt dwingen Dusseldorp tot een kosten- en capaciteitsreductie.

Door het terugbrengen de van de totale personeelscapaciteit van Dusseldorp met circa 10 % stabiliseert de Lichtenvoordse onderneming zich verder en kan naar een langdurig gezonde toekomst gekeken worden voor de resterende medewerkers.

 

[vc_button title=”Meer over Dusseldorp” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/dusseldorp-inzameling-en-recycling/”]