SUEZ presenteert duurzame oplossingen tijdens klimaattop Parijs

SUEZ Nederland wil klimaatverandering tegengaan door focus op CO2-reductie en circulaire economie (klimaattop)

SUEZ is partner van de klimaattop, waarbij de internationale gemeenschap op uitnodiging van de Verenigde Naties bij elkaar komt met als doel de strijd aan te binden tegen het broeikaseffect. Zo willen de wereldleiders nieuwe klimaatafspraken maken om de opwarming van de aarde vanaf 2020 tot maximaal 2°C te beperken. Hiervan zijn CO2-reductie en de overgang naar een circulaire economie een belangrijk onderdeel. Door haar wereldwijde ervaring en voortrekkersrol bij het sluiten van kringlopen bevindt SUEZ zich middenin deze ontwikkeling. Daarom presenteert zij tijdens de Klimaattop 12 nieuwe doelstellingen die zij heeft toegevoegd aan haar duurzame bedrijfsvoering, zoals haar belofte de internationale CO2-voetafdruk in 2030 met 30 procent te beperken en een voortrekkersrol te vervullen in de circulaire economie. Ook biedt SUEZ inzicht in oplossingen die aan deze doelstellingen kunnen bijdragen en klanten ondersteunen bij het realiseren van hun duurzame strategie.

“Ook in Nederland nemen wij het voortouw in de ‘grondstoffenrevolutie’. Via recycling en hergebruik werken we toe naar een circulaire economie waarin grondstoffen worden teruggewonnen en toegepast. Dat doen we samen met onze klanten”, vertelt Wieger Droogh, Algemeen Directeur van SUEZ Nederland. “Circulair ondernemen kun je namelijk niet alleen. Voor onze klanten geldt dat een goede circulaire strategie ervoor kan zorgen dat zij minder grondstoffen verbruiken, minder afval produceren en hun CO2-uitstoot beperken. Daar bieden wij verschillende oplossingen voor.” SUEZ Nederland geeft hierbij graag het goede voorbeeld. Zo realiseerde zij in 2014 een reductie van de CO2-emissie per ton afval van 3,7 procent. Daarmee heeft SUEZ haar doelstelling van 2 procent per jaar ruimschoots gerealiseerd.

Van CO2-scan tot Green Label
SUEZ Nederland ondersteunt bedrijven en overheden met concrete oplossingen bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Zoals met de CO2-scan, een online tool waarmee SUEZ voor organisaties berekent wat zij kunnen bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. De scan maakt inzichtelijk hoeveel zij door duurzaam afvalmanagement kunnen besparen. Een ander voorbeeld is de Ecoscan, die op basis van een uitgebreide analyse het verschil in milieu-impact laat zien tussen gescheiden en ongescheiden inzameling van afval en aan de basis kan staan van een duurzaam afvalplan. Met het Green Label kunnen organisaties hun afval 100 procent CO2-neutraal door SUEZ laten ophalen en verwerken, door de CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in duurzame energieprojecten. Cup2paper is een door SUEZ ontwikkelde koffiebeker die 100 procent recyclebaar en CO2-neutraal is. Verder heeft SUEZ in samenwerking met CRH Bouwmaterialen speciaal voor bouwbedrijven de BouwBewust Box ontwikkeld: een kleine container waarin bouwmaterialen worden geleverd en afval retour kan worden genomen. Al deze oplossingen maken zichtbaar hoe SUEZ samen met klanten op basis van co-creatie op een concrete wijze invulling geeft aan circulair ondernemen.

 

[vc_button title=”Meer over SUEZ / Sita” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/sita-nederland/”]