SUEZ en Gemeente Teylingen en tekenen nieuw inzamelcontract GFT en restafval

De gemeente Teylingen heeft dit jaar een Europese aanbesteding gehouden voor het afsluiten van een nieuw contract voor de inzameling van het huishoudelijk gft- en restafval. SUEZ (voorheen genaamd SITA) heeft deze aanbesteding gewonnen. Op 9 december is het contract ondertekend door wethouder Kees van Velzen van de gemeente Teylingen en directeur Sales en Marketing Wendy Bor van SUEZ.

SUEZ en Teylingen nieuw inzamelcontract GFT en restafvalGunningscriteria
Bij de aanbesteding is de gemeente, in tegenstelling tot het oude contract dat destijds gegund is op ‘laagste prijs’, uitgegaan van EMVI (Economisch Meest Voordelige inschrijving). Dit betekent dat naast de prijs, ook kwaliteit een belangrijke rol speelt. Bij kwaliteit is gekeken naar duurzaamheid, dienstverlening, flexibiliteit en samenwerking tussen gemeente en contractpartij. Hierbij was de wens om een zo optimaal mogelijke inschrijving te krijgen die aansluit op de doelstellingen van de gemeente voor meer afvalscheiding, innovatie en duurzaamheid.

Samenwerking en innovatie
Het nieuwe contract geeft SUEZ de ruimte om actief haar kennis en expertise in te zetten voor de gemeente Teylingen voor het realiseren van de gewenste doelstellingen. SUEZ heeft een proactieve rol en denkt met de gemeente mee. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van de inzameling en het inbrengen van voorstellen voor betere afvalscheiding.

Nieuwe, duurzame huisvuilwagens
SUEZ zet voor de uitvoering van de opdracht twee nieuwe energiezuinige voertuigen in met het oog op CO2-reductie. Deze nieuwe huisvuilwagens werken op zeer zuinige Euro 6-motoren waardoor CO2 uitstoot beperkt wordt. Doordat SUEZ ook al het plastic verpakkingsafval inzamelt en verwerkt voor de gemeente Teylingen kunnen zij flexibel inspelen op veranderingen. Als door betere afvalscheiding de hoeveelheid plastic afval en GTF toeneemt en restafval afneemt, kunnen zij de inzamelfrequentie daarop aanpassen door bijvoorbeeld vaker plastic op te halen en minder vaak restafval. Door de inzamelfrequenties goed af te stemmen op het aanbod van de verschillende afvalsoorten kan er op zowel de CO2 uitstoot als de inzamelkosten bespaard worden.

Nieuw afvalbeleid
De gemeente gaat een nieuw afvalbeleidsplan opstellen in samenwerking met inwoners. De landelijke afvalbeleidsdoelstellingen geven hiervoor aanleiding. Waar de landelijke doelstelling voor afvalscheiding in 2015 nog lag op 60-65% scheiding van huisvuil, geldt voor 2020 een landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding. Dit komt neer op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Op dit moment wordt 62% van het huishoudelijk afval in Teylingen gescheiden ingezameld.
Op 17 december spreekt de gemeenteraad over de totstandkoming van dit afvalbeleidsplan.

Andere manier van afval inzamelen
SUEZ heeft veel ervaring met andere inzamelmethodes en kan Teylingen daarom goed ondersteunen bij het moderniseren van het afvalbeleid en de communicatie aan bewoners. De verwachting is dat Teylingen binnen de looptijd van het nieuwe contract ook een nieuwe manier van inzamelen zal introduceren. Met de opgedane ervaringen kan SUEZ wijzigingen in de afvalinzameling op een goede manier begeleiden inclusief de
ondersteuning bij het creëren van draagvlak en de communicatie aan bewoners. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van praktische tips tot en met de uitvoering van pilots (in delen van wijken) in Teylingen.