SUEZ behaalt niveau 4 van de CO2-prestatieladder

CO2-uitstoot SUEZ daalt met 4,1 procent
SUEZ – specialist in duurzaam afvalmanagement en grondstoffenbeheer – heeft niveau 4 behaald van de CO2- prestatieladder. Dit is het op één na hoogste niveau van de CO2-prestatieladder: een objectieve meetlat voor prestaties van bedrijven op het gebied van CO2-reductie van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Onderdeel hiervan is het doel om in 2016 een reductie van minimaal 2 procent van het brandstofverbruik per ton vervoerd afval ten opzichte van 2015 te realiseren. In de eerste helft van 2016 zat SUEZ met een reductie van 4,1 procent CO2-emissie per vervoerde ton afval al ruimschoots boven deze doelstelling.

Bij de aanzienlijke CO2-reductie die SUEZ eerder dit jaar behaalde, speelde een flinke verlaging van het
brandstofverbruik een belangrijke rol, legt Wieger Droogh, algemeen directeur van SUEZ Nederland, uit. “We kijken al jaren nadrukkelijk hoe we ons wagenpark en de inzet hiervan kunnen verduurzamen. Zo hebben we een reeks maatregelen toegepast: van de inzet van alternatieve brandstoffen en vervoersmiddelen tot route-optimalisatie en efficiëntere belading. Dit leidde in de eerste helft van 2016 al tot een forse CO2-reductie van 4,1 procent.” Maar ook in eigen huis zet SUEZ stappen om te verduurzamen. Zo zet zij dit jaar nog slimme meters in om te kijken op welke locaties de meeste energiewinst kan worden behaald. Om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren, worden dit jaar op verschillende locaties zonnepanelen geplaatst.
Een belangrijke maatregel om brandstofgebruik binnen de perken te houden, is routeoptimalisatie. Dit leidt tot minder transportbewegingen en dus tot een vermindering van het brandstofverbruik. In 2016 wil SUEZ dat haar chauffeurs 140.000 kilometer minder rijden dan in 2015. In de eerste helft van 2016 is al 109.000 kilometer bespaard. In 2016 is bovendien een pilot gestart voor het real time volgen van het rijgedrag van chauffeurs met als doel een daling van 6 procent van het brandstofverbruik te behalen. Verder stimuleert SUEZ het transport over water en spoor, met name van kunststofafval en houtsnippers. Ook is er net als in voorgaande jaren aandacht voor de training van vrachtwagenchauffeurs in energiezuinig rijgedrag.

Van bedrijfsvoering naar ketenanalyse
Terwijl niveau 1 tot en met 3 van de CO2-prestatieladder over de verduurzaming van de bedrijfsvoering gaan, moest SUEZ om niveau 4 te behalen zich ook buigen over de CO2-reductie die zij bij de verwerking van verschillende afvalstromen bereikt. Met een ketenanalyse heeft zij in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om een beperking van de CO2-uitstoot in de keten te realiseren bij de verwerking van kunststof en de verbranding van afval. Naar verwachting zal het totale aanbod kunststof verpakkingen dat SUEZ verwerkt (60 procent van alle gemeenten) in 2016 en 2017 verder groeien. SUEZ wil hierbij een regiefunctie vervullen, zodat een zo groot mogelijk deel van de aangeboden hoeveelheden daadwerkelijk gesorteerd kan worden. SUEZ stelt zichzelf ten doel om in 2017 ongeveer 20 kiloton meer afval in de keten te laten sorteren dan in 2016 om zo 42 kiloton CO2 te kunnen besparen. Daarnaast zet SUEZ actief in op het verhogen van het rendement van de verbrandingsinstallatie. Om dit te bereiken wordt momenteel onderzoek gedaan naar projecten die hier een bijdrage aan kunnen leveren, zoals het gebruik van restwarmte.

“De certificering voor niveau 4 van de CO2-prestatieladder toont aan dat onze organisatie voortdurend inhoudelijk met duurzaamheid bezig is. Het is bovendien een groot compliment voor onze medewerkers, want zij zijn degenen die onze beloftes op het gebied van CO2-reductie waarmaken. SUEZ wil de gevolgen van klimaatverandering beperken door CO2-reductie, het verlengen van de levensduur van grondstoffen en door in te zetten op de circulaire economie”, benadrukt Droogh. “We doen een steeds groter beroep op onze schaarse grondstoffen en de wereldbevolking zal in de komende jaren alleen maar groeien. Tegelijkertijd weten we dat de verspilling van grond- en brandstoffen leidt tot hogere CO2-emissies. We moeten nu handelen om de gevolgen hiervan voor de huidige en komende generaties zo veel mogelijk te beperken. De certificering voor niveau 4 van de CO2-prestatieladder verplicht ons om onze CO2-voetafdruk voortdurend te verkleinen en te blijven zoeken naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. We zullen ons blijven inzetten om onze CO2-doelstellingen ook in de toekomst waar te maken.”