Stijging resultaat NV Fryslân Miljeu: Jaarverslag 2014

Het nettoresultaat van NV Fryslân Miljeu over 2014 komt uit op een bedrag van € 1.133.000. Daarmee is sprake van een stijging van het resultaat ten opzichte van 2013 met € 472.000 oftewel ruim 70% .

De netto-omzet over 2014 is ten opzichte van 2013 met € 1,1 miljoen toegenomen tot een bedrag van ruim € 27 miljoen. Het grootste gedeelte van deze omzet wordt verkregen uit de dienst-verlening van NV Fryslân Miljeu aan de gemeenten. De omzetgroei vloeit voornamelijk voort uit het gevolg van uitbreiding van het takenpakket bij enkele gemeenten en de omzetstijging bij de commerciële activiteiten.

Optimaal profiteren
De investeringen die de afgelopen jaren gedaan zijn in het verbeteren van de efficiency in de inzameling, het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en nieuwe opdrachten bij de publieke dienstverlening hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het goede resultaat. Daarnaast hebben ook de activiteiten die door NV Fryslân Miljeu dochter Bedrijfsservice worden uitgevoerd bijgedragen aan deze resultaatstoename.Bedrijfsservice ziet haar klantenportefeuille (zakelijke afnemers) groeien en faciliteert hen onder andere door de toenemende vraag naar ondergrondse inzamelvoorzieningen en perscontainers in plaats van rolcontainers. Het vorenstaande heeft ertoe geleid dat Bedrijfsservice, in een onder druk staande markt, een goed resultaat heeft weten te realiseren.

Nieuwe aandeelhouders
Verder is het eigen vermogen toegenomen als gevolg van de toetreding van drie nieuwe aandeelhouders.Overleg tussen de gemeente en Fryslân Miljeu over verdergaande samenwerking heeft geresulteerd in het besluit van Ameland om aandeelhouder van NV Fryslân Miljeu te worden, met als doel om de gehele inzamelstructuur op haar grondgebied efficiënter te organiseren.

Per medio augustus 2014 respectievelijk medio december 2014 zijn de Groningse gemeenten De Marne en Eemsmond aandeelhouder van NV Fryslân Miljeu geworden. In de samenwerking met de Oost-Groningse gemeente Bellingwedde, die haar inzameltaken heeft ondergebracht in het gemeentelijk inzamelbedrijf Schier B.V. en waarvoor Omrin het management verzorgt en materieel beschikbaar stelt, hebben zich in het afgelopen jaar geen wijzigingen voorgedaan.

Voor 2015 zijn, naast reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen gepland in ondergrondse voorzieningen in het gehele inzamelgebied en in enkele inzamelvoertuigen.

Samen halen we alles eruit
Een voor de Friese gemeenten – en daarmee ook voor Omrin – belangrijke actielijn is het formuleren van ambitieuze doelstellingen voor afvalpreventie, afvalscheiding, reductie van huishoudelijk restafval en recycling van huishoudelijk afval. Door middel van de unieke combinatie van bron- en nascheiding van de verschillende componenten uit het huishoudelijk afval wordt door Omrin invulling gegeven aan deze actielijn, onder het motto ‘Bronscheiding waar het moet, nascheiding waar het kan!’.

Scheidingsresultaten
In 2014 is van de totale hoeveelheid van 421 kilogram huishoudelijk afval per inwoner, een hoeveelheid van 222 kilogram aan de bron gescheiden en een hoeveelheid van 51 kilogram nagescheiden. Per saldo blijft een hoeveelheid van 148 kilogram aan brandbaar restafval over. Deze scheidingsresultaten betekenen dat het recycling niveau in Friesland opnieuw is gestegen: van 64,6% in 2013 naar 64,8% in 2014.