Stijging omzet Fryslân Miljeu over 2013

In 2013 heeft afvalinzamelaar en reinigingsbedrijf NV Fryslân Miljeu een omzet gerealiseerd van ruim € 26 miljoen, dat is € 1,2 miljoen meer dan in 2012. Het nettoresultaat is uitgekomen op € 661.000. Ten opzichte van 2012 betekent dit een stijging van het resultaat met een bedrag van € 219.000. Dit blijkt uit de jaarrekening die vrijdag 27 juni is behandeld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De resultaatverbetering is een gevolg van het voortdurend scherp blijven op en doorvoeren van efficiëntie in inzamelprocessen en de interne bedrijfsvoering. Verder was sprake van een incidentele meevaller door het vermarkten van oude minicontainers uit de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland. De uitbreiding van activiteiten vanaf medio 2013 met de inzameling van textiel samen met het Leger des Heils/ReShare, Afvalsturing Friesland, Empatec en Stichting Omrin Estafette draagt ook bij aan het positieve resultaat.

Investeren in de toekomst

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de nodige investeringen in het optimaliseren van inzamelstructuren en – systematieken in diverse gemeenten. De daarmee gemoeide kosten hebben het resultaat over 2013 in nadelige zin beïnvloed. Het is van belang om te benadrukken dat mede door deze investeringen met de daaruit voortvloeiende efficiëntieverbeteringen, een structurele verbetering van de kosten/baten-verhouding in de komende jaren wordt voorzien. Fryslân Miljeu levert een belangrijke bijdrage aan de transitie van afval naar grondstof wat wordt bevestigd door de gerealiseerde recyclingpercentages. Wij gaan samen met de gemeenten de uitdaging aan om deze transitie verder invulling te geven, zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfseconomische randvoorwaarden.

Koploper

De inzameling van het Friese afval gebeurt zo duurzaam mogelijk en het wordt verwerkt tegen lage kosten. De nieuwste technieken zorgen bijvoorbeeld voor efficiënte, en daarmee kostenbesparende, routes. Omrin blijft zich inzetten op vergroening van het wagenpark waarbij al ruim 40 voertuigen groen gas hebben en alle nieuwe voertuigen ook op groen gas gaan rijden. Dit sluit aan bij de ambitie, die breder leeft in Friesland, om de kringloop van groen gas te sluiten. Omrin is druk bezig met methodes om nog meer grondstoffen te scheiden, zowel bij de mensen thuis als in onze scheidings- en verwerkingsinstallatie.

Ons lange termijn doel is om een duurzame oplossing te bieden voor het afvalvraagstuk tegen lage maatschappelijke kosten. Het is goed om te kunnen vaststellen dat Friesland met haar hergebruikcijfers en afvalstoffenheffingen tot de koplopers in Nederland behoort. Het gemiddelde hergebruik van huishoudelijk afval van gemeenten in Friesland is 64,5 %. Daarmee loopt de provincie Friesland voorop in Nederland.

De afvalstoffenheffing laat een jaarlijkse daling zien en onze verwachting is dat dit nog verder daalt. Hier zijn we trots op en we hebben dit alleen kunnen bereiken doordat we met onze gemeenten een zeer goede samenwerking hebben.

Samen halen we alles eruit

De strategische koers van Omrin zoals die, in samenspraak met onze aandeelhouders, voor de periode 2013 t/m 2016 is vastgesteld, sluit aan bij de landelijke doelstellingen voor de transitie van afval naar grondstof. In het strategiedocument van Omrin wordt de relevantie bevestigd van de circulaire economie, waarbij producten zoveel mogelijk worden teruggebracht in product- of materiaalkringlopen en alleen de lekstroom wordt verbrand of vergist met maximaal rendement in de vorm van stoom, elektriciteit en biogas. Het focussen op groei in het herwinnen van grondstoffen en de productie van duurzame energie wordt door Omrin als essentieel onderdeel van haar strategie gezien. Afval is grondstof en brandstof.