Stijging netto-resultaat Afvalsturing Friesland

Afvalsturing Friesland heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een positief netto concernresultaat van € 1,2 miljoen. Over 2014 was dit nog een negatief resultaat van € 1,8 miljoen, veroorzaakt door incidentele lasten. De directie is tevreden over het resultaat over 2015, gezien de fors gedaalde olieprijs en het negatieve effect daarvan op de opbrengsten uit de energie-afzet, alsmede de kosten die samenhangen met de revisie van de ketelwand van de REC. Ondanks deze ontwikkelingen is het uniform tarief dat gemeenten betalen voor het huishoudelijk restafval in 2015 wederom gedaald met € 10 per ton.

Circulaire economie: meer afvalscheiding en minder afval in 2020
Met het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) streeft de rijksoverheid naar een versnelling van de gewenste transitie naar een circulaire economie. De belangrijkste doelstellingen voor Omrin en haar gemeenten zijn de realisatie van 75% scheiding van het huishoudelijk afval en maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020. Hiertoe zijn in 2015 diverse activiteiten uitgevoerd. In 2015 is begonnen met de nascheiding van drankenkartons uit het huishoudelijk restafval, zodat naast kunststof verpakking en blik deze verpakkingen ook kunnen worden gerecycled. Daarnaast is samen met Friese gemeenten de Sortibak-campagne voorbereid die in maart 2016 van start is gegaan. Deze publiekscampagne met als thema ‘Samen halen we alles eruit’ heeft tot doel een betere scheiding van het huishoudelijk afval door een combinatie van bron- en nascheiding.

Circulair Fryslân: sluiten van regionale kringlopen
In het kader van Circulair Fryslân zijn belangrijke stappen gezet om Friesland een koploperspositie te geven op het gebied van de circulaire economie. Doel van Circulair Fryslân is het sluiten van regionale kringlopen door een cross-sectorale aanpak waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zoveel mogelijk grondstoffen behouden die continu worden gerecyled. Vijf kansrijke thema’s zijn gedefinieerd: circulaire landbouw, plastic keten, organische reststromen, bouw van de toekomst en zilt gewild. Omrin is nauw betrokken bij de eerste drie genoemde thema’s. Eén van de concrete resultaten is de productie van containers voor de afvalinzameling uit gerecycled kunststof uit de nascheiding van Omrin. Daarnaast wordt gewerkt aan een keukenafvalbakje uit gerecycled kunststof. Groengas, door Omrin geproduceerd door vergisting van organisch materiaal, wordt als duurzame brandstof ingezet waardoor Omrin-voertuigen op het Friese afval kunnen rijden.

Nieuwe aandeelhouders
In 2015 is de gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Veluwe (RNV) toegetreden als aandeelhouder van Afvalsturing Friesland. Het huishoudelijk afval afkomstig uit de in RNV-deelnemende gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) werd al sinds een groot aantal jaren verwerkt door Afvalsturing Friesland. Ook de gemeenten Appingedam en Delfzijl hebben in 2015 de intentie uitgesproken aandeelhouder te worden van Afvalsturing Friesland. Tot slot heeft ook overheids-NV Irado (met als aandeelhouders de gemeenten Schiedam en Vlaardingen) deze intentie uitgesproken. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Afvalsturing Friesland neemt hierover naar verwachting in juni een besluit.