Statement van Vink over ophef rond kunstgrasrecyling

Nederland is koploper in kunstgras. In de afgelopen jaren zijn er duizenden velden aangelegd omte voetballen, hockeyen, korfballen en tennissen. Daar hebben we samen veel plezier van. Maar als gevolg daarvan is ook een maatschappelijk probleem ontstaan: wat doen we met afgeschrevenkunstgrasvelden?

Daar was lange tijd eigenlijk geen goede oplossing voor. Als afvalverwerker zagen we het bij Vink als onze verantwoordelijkheid om daar verandering in te brengen. Daarom hebben we veel tijd, energie en geld gestoken in het ontwikkelen van een innovatieve, duurzame recyclingsmethode voor kunst-gras.

Innovatief recyclings- en reinigingsproces
In 2012 presenteerden we onze methode. Daarbij halen we het zand en rubbergranulaat uit de mat. Met een innovatief, extractief reinigingsproces scheiden en reinigen we het zand en rubber, zodat er schoon zand en rubber over blijft. Na certificering kan dat weer gebruikt worden op sportvelden. Ook scheiden we de kunstgrasvezels van de onderlaag van de mat en maken we de vezels geschikt voor hergebruik door de kunststofverwerkende industrie en als grondstof voor filtermateriaal om drainagebuizen. Bij dit recyclingsproces nemen we uiteraard alle milieuregels in acht.

Met onze recyclingsmethode kan ca. 95% van een afgeschreven kunstgrasmat opnieuw gebruikt worden. We werken samen met marktpartijen in de kunstgrassector aan een beoordelingsricht-lijn voor de certificering van gerecycled kunstgras. Deze recyclingsmethode is door de overheid omarmd en doet wat de Europese brancheorganisatie (ESTO) en BSNC voorschrijft: afgeschreven kunstgrasvelden verwerken tot hoogwaardige, herbruikbare grondstoffen.

Groeiend aanbod aan te recyclen kunstgras
Vink biedt momenteel als enige volledig Nederlands recyclingsbedrijf in Nederland een complete, duurzame oplossing voor het kunstgrasprobleem. Die oplossing is hard nodig. Elk jaar worden in ons land namelijk zo’n 150 tot 200 voetbalvelden, 60 hockeyvelden en 250 tennisvelden vervangen. Het gaat om meer dan 1,5 miljoen m2 kunstgras per jaar. Dat moet sinds 2012 verplicht gerecy-cled worden. Mede omdat een grote verwerker van kunstgras in 2016 stopte met het recyclen van kunstgras, groeide het aanbod van te recyclen kunstgrasmatten echter sneller dan de capaciteit om deze velden te recyclen. Het was daarom onontkoombaar dat in de afgelopen 2 jaar kunstgrasvel-den zijn opgeslagen in afwachting van recycling.

Vink heeft sinds 2012 hard gewerkt aan het doorontwikkelen van haar recyclingsmethode en het opschalen van de recyclingscapaciteit die benodigd is om het Nederlandse kunstgrasveldenpro-bleem op te lossen. Inmiddels is er voldoende recyclingscapaciteit om de velden te verwerken die we jaarlijks krijgen aangeboden én de recyclingsachterstand in te lopen. De voorraad kunstgras gaat dus weer slinken.

Geen milieuregels overtreden bij opslag en recycling
Bij de tijdelijke opslag van kunstgrasvelden – in afwachting van verwerking – zijn door Vink geen milieuregels overtreden. Vink monitort op en om het bewerkingsterrein of er bij de opslag van kunstgras en overige activiteiten schadelijke stoffen in de bodem terecht komen. Daaruit blijkt dat het milieu op geen enkele wijze schade heeft opgelopen door de opslag van afgeschreven kunst-grasmatten. We betreuren het dat door de recente tv-uitzending van Zembla – en daarop volgende publicaties door Zembla en andere media – een ander beeld is ontstaan. Het verlagen van de mili-eu-impact van afval door recycling is namelijk één van de drijfveren van ons bedrijf.

Ook zijn door Vink geen afvalstoffen op bodem gebracht, zoals door Zembla werd gesuggereerd. Het ging hierbij niet om afvalstoffen, maar om gecertificeerd zand en puin, afkomstig van een exter-ne locatie. Dit staat volledig los van de recycling van het kunstgras. Na het overleggen van de bijbe-horende certificaten aan de Omgevingsdienst is daarom ook de ten onrechte opgelegde dwangsom ingetrokken.

Alle kunstgrasvelden worden door Vink gerecycled
Vink distantieert zich net als de Europese brancheorganisatie voor kunstgrasproducenten en -leve-ranciers (ESTO) en BSNC van afvalfraude. De kunstgrasvelden die opgeslagen liggen worden ge-woon gerecycled. Daarbij merken we op dat – na een intensief reinigingsproces – een klein deel van de kunstgrasvelden geschikt is voor hergebruik in de buitenruimte. Dit is een hoogwaardige vorm van recycling, zie ook de alom bekende Ladder van Lansink waarbij hergebruik hoger in de afvalhi-rarchie staat dan recycling. Ook voor deze vorm van recycling maakt Vink kosten. Vink maakt der-halve op geen enkele wijze misbruik van de vergoeding die het ontvangt van gemeenten om kunst-gras te verwerken en zeker niet ten koste van het milieu.

We erkennen dat we regels op het gebied van de ruimtelijke ordening hebben overschreden door, vooruitlopend op een vergunning, kunstgras op te slaan op een plek waar dit nog niet mocht. Deze overschrijding hebben we na constatering verholpen door het kunstgras op een vergunde plek op ons terrein op te slaan en te verwerken. Het gaat hier om eigen gronden waarvoor we al in 2012 een vergunningstraject hebben opgestart bij de provincie Gelderland en later ook bij de gemeente Barneveld. Hierover voerden en voeren we nog steeds constructief overleg. Zoals reeds vermeld is deze opslagcapaciteit noodzakelijk in verband met het toenemende aanbod van te recyclen kunst-grasvelden en het piekmoment van de aanvoer van de velden: ze worden namelijk allemaal tegelijk vervangen in de zomer. Mede hierom is in juni 2018 een gedoogbeschikking verleend door de pro-vincie Gelderland in afwachting van de vergunningsverlening.

We wijzen er hierbij op dat Vink sinds 2016 het enige bedrijf in Nederland is dat volledig in eigen beheer in Nederland kunstgrasvelden kan reinigen en recyclen. Stel dat Vink in de afgelopen twee

jaar kunstgrasvelden had geweigerd? Dan was het probleem slechts verplaatst. Door de tijdelijke opslag hebben we geborgd dat ook deze velden duurzaam gerecycled zouden worden op een ma-nier die het milieu geen schade toebrengt.

Geen risico voor samenleving, vertrouwen in de toekomst
Ten slotte geldt dat Vink een financieel gezond bedrijf is dat nu en in de toekomst kan en zal vol-doen aan haar verplichtingen om het kunstgras te recyclen. Er is daardoor geen enkel risico dat de belastingbetaler in de toekomst zal moeten opdraaien voor het verwerken van kunstgras dat nu nog ligt opgeslagen. Nogmaals: Wij verwachten dat we door de toegenomen recyclingscapaciteit in staat zijn om in 2019 alle kunstgrasvelden te recyclen die we dat jaar aangeboden krijgen en tegelijkertijd een deel van de nu nog opgeslagen velden te verwerken tot een hoogwaardig product dat op duur-zame wijze opnieuw toegepast kan worden.

Ondanks de recente ontstane ophef kijken we met vertrouwen naar de toekomst. We zullen daarin onze verantwoordelijkheid voor het milieu blijven nemen en zien ernaar uit om samen met kunst-grasproducenten, de brancheorganisaties en de overheid verder te werken aan het verlagen van de milieu-impact van kunstgras door het bevorderen van hergebruik. Daarbij zou het helpen als opdrachtgevers nog meer dan nu toepassing van gerecyclede materialen belonen of verplichten bij aanleg of renovatie van velden.

Feiten en cijfers over kunstgrasrecyling

  • In Nederland worden jaarlijks meer dan 450 kunstgrasvelden vervangen, waarvan ca. 150 voetbalvelden
  • Circa 95% van een kunstgrasveld kan gerecycled worden
    Een kunstgrasveld weegt gemiddeld 350 ton. Daarvan bestaat: – Circa 320 ton uit zand en rubber. Na reiniging en certificering kan dit opnieuw toe-gepast worden op sportvelden. – Circa 10 tot 15 ton uit kunstgrasvezels. Deze kunnen na reiniging en verkleining hergebruikt worden door de kunststofverwerkende industrie of gebruikt worden als ommantelingen voor drainagebuizen. -Circa 15 tot 20 ton uit de backing en plakstroken, die is opgebouwd uit o.a. polyes-ter, glasvezel, latex, geotextiel. Door de vermenging van deze materialen is hergebruik van deze backing niet mogelijk.
  • Vink heeft een vergunning om: – Jaarlijks 100.000 ton aan kunstgrasmatten te accepteren. – 40.000 ton onbewerkt materiaal op te slaan. – 40.000 ton bewerkt materiaal op te slaan. – Kunstgrasrollen op te slaan tot een hoogte van 7 meter.