Son en Breugel start proef met wegende zuil

De gemeente Son en Breugel geeft steeds meer invulling aan het afvalmanifest dat door 20 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant (Metropool Regio Eindhoven) is vastgesteld. In dat manifest zit een doelstelling van 5 % restafval in 2020. Om dit te bereiken werkt de gemeente Son en Breugel samen met verschillende marktpartijen. Dit heeft geleid tot een Samenwerkingsovereenkomst met Baetsen Containers waarmee een tweetal grote afvalcampagnes zijn opgezet, waaronder een proef met omgekeerd inzamelen.

In 2014 hebben de verschillende maatregelen en campagnes al geleid tot een forse daling van de hoeveelheid restafval (ongeveer 40%).

In mei 2015 heeft de gemeente besloten om de proef ‘omgekeerd inzamelen’ te optimaliseren door de aanschaf van ondergrondse containers van Kliko WTS. De reden hiervoor is dat de ondergrondse containers uitgerust zijn met een innovatief weegsysteem, waarmee exact in beeld gebracht kan worden wat het scheidingsgedrag is van inwoners en welk gewicht er gestort wordt. Het is de bedoeling dat de verkregen informatie gebruikt gaat worden ter ondersteuning om gerichte communicatiecampagnes op te stellen voor bewoners die nog niet het gewenste scheidingsgedrag vertonen en voor bewoners die al wel het gewenste scheidingsgedrag vertonen. Naast het innovatieve weegsysteem zijn de containers uitgerust met vele moderne technieken zoals lichtcellen, een volmeldsysteem en toegangscontrole.