Saver maakt maatschappelijke betrokkenheid transparant

Zelfverklaring NEN-ISO 26000 gepubliceerd
Vanaf heden staat op zowel www.saver.nl als op www.nen.nl te lezen hoe regionale afvalinzamelaar Saver maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakt. In een zogenaamde ‘zelfverklaring’, verklaart Saver de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn.

ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) vorm te geven en te implementeren. Eind 2011 is Saver gestart het bedrijf op deze manier in kaart te brengen, met als doel het publiceren van een zogenaamde ‘zelfverklaring’, een onderbouwde publicatie waarmee Saver bewijst te voldoen aan de ISO26000-richtlijn, de internationaal overeengekomen tekst inzake MVO zoals vertaald door het NEN (Nederlandse normalisatie instituut). Vanaf heden is het zover: Savers zelfverklaring is gepubliceerd.

ISO 26000 is bedoeld als richtlijn en (nog) niet als norm op basis waarvan certificaten worden verleend. Het is een hulpmiddel om zowel in- als extern inzichtelijk te maken wat Saver allemaal op het gebied van MVO doet.

De zeven principes van MVO
ISO 26000 is een richtlijn die uitgaat van zeven MVO-principes: rekenschap afleggen, transparant zijn, ethisch gedrag, respect voor de belangen van stakeholders (‘goed nabuurschap’), respect voor wet- en regelgeving, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten. Saver geeft met de zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van deze principes.

Duurzaam ondernemen
Saver is een overheidsgedomineerd bedrijf dat onder andere één van de wettelijke zorgtaken van vier gemeenten uitvoert: afvalinzameling. Duurzaam denken en handelen is daarbij een belangrijke drijfveer. Onder ‘Duurzaam ondernemen’ vindt u op www.saver.nl terug hoe dit precies vorm gegeven wordt.

Informatie
Voor meer informatie over de NEN-ISO 26000:2010-richtlijn en het NEN, kunt u terecht op www.saver.nl of www.nen.nl. Via http://www.nen.nl/Normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO-26000.htm kunt u Savers zelfverklaring inzien.