Samenwerking Eneco en Van Gansewinkel voor warmtelevering Rotterdam

Eneco sluit contract met Van Gansewinkel Groep voor warmtelevering in Rotterdamse regio
CO2-uitstoot in regio Rotterdam vermindert met 95.000 ton

Vanaf oktober 2014 gaat Eneco restwarmte afnemen van de afvalenergiecentrale AVR, onderdeel van de Van Gansewinkel Groep, in Rozenburg. Vandaag zetten de directies van Eneco en AVR hun handtekening onder het contract, waarmee restwarmte beschikbaar komt als warmtevoorziening voor 95.000 woning(equivalent)en in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Door het nuttig inzetten van de restwarmte kan jaarlijks 95 kiloton aan CO2-uitstoot bespaard worden. Dit is een forse bijdrage aan de plannen van de betrokken gemeenten om in de regio Rotterdam de uitstoot van CO2 en fijnstof (NOx) terug te dringen.

Cees van Gent, bestuursvoorzitter Van Gansewinkel Groep: “Dit initiatief sluit perfect aan bij onze transitie van afvaldienstverlener naar leverancier van grondstoffen en energie. Door deze samenwerking met Eneco leveren we straks vanuit onze Energy from Waste-centrale in Rozenburg genoeg duurzame warmte voor het jaarverbruik van bijna 150.000 huishoudens. Dat is een mijlpaal; zo wordt het energieverbruik van Rotterdam en omgeving ‘vergroend’ en groeien wij verder in onze rol als duurzame energieleverancier.”

Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco, is verheugd dat de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden: “Door de samenwerking met Van Gansewinkel Groep kunnen we in de Rotterdamse regio warmte gaan leveren met minder milieubelasting. Een mooi voorbeeld hoe samenwerking tussen warmteproducent en warmtegebruiker tot voordeel voor de hele regio leidt!”

De wens van Eneco om in Rotterdam en omgeving de warmtevoorziening te verduurzamen, kwam in een stroomversnelling toen bekend werd dat in 2014 de Elektriciteitsfabriek aan de Galileïstraat (EfG-centrale) in Rotterdam, die warmte levert voor het net van Eneco, zal gaan sluiten. Eneco wil in plaats daarvan industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied benutten en is verheugd om daar nu een contract voor te hebben gesloten met AVR. Deze zet op haar locatie in Rozenburg afval via verbranding om in duurzame warmte en energie. Door de restwamte van AVR in te zetten voor ruimteverwarming en warm tapwater voor woningen en bedrijven is minder aardgas nodig en kan de uitstoot van CO2 met 1.000 kg per woning per jaar verlaagd worden. De samenwerking met Eneco sluit aan bij de ambitie van Van Gansewinkel Groep om zoveel mogelijk restwarmte op een duurzame manier ter beschikking te stellen aan Rotterdam en omgeving.

Leiding over Noord
Voor het transporteren van de restwarmte van AVR gaat Eneco warmteleidingen aanleggen vanaf Rozenburg, onder de Nieuwe Waterweg door, via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Het tracé is 16,8 km lang. Medio 2012 werd gestart met voorbereidende werkzaamheden voor dit Eneco project ‘Leiding over Noord’.

In Vlaardingen en Schiedam komt via de ‘Leiding over Noord’ warmte beschikbaar voor distributie naar woningen en gebouwen. Eneco is in gesprek met ontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen en VVE’s om in kaart te brengen waar de warmte gebruikt kan worden. Vlaardingen en Schiedam hebben nog geen lokale warmtenetten. Die zullen ontwikkeld moeten worden om de warmte vanuit de nieuwe transportleiding daadwerkelijk af te kunnen leveren bij de gebruikers. Dit in tegenstelling tot Rotterdam waar de warmte via het bestaande Rotterdamse warmtenet gedistribueerd kan worden naar bestaande en nieuwe warmteklanten. Voor klanten van Eneco die nu al gebruik maken van warmte verandert er niets. Wel wordt het warmteaanbod veel duurzamer.

Voorbereidingen
De afgelopen maanden is Eneco op diverse locaties in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam actief geweest met werkzaamheden voor bodemonderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat het tracé voor het nieuwe warmtenet definitief kan worden vastgesteld.

De gemeenten Vlaardingen en Schiedam voeren intensief overleg met Eneco over een samenwerkingsovereenkomst, waarin de voorwaarden en condities waaronder de aanleg van het warmtetransportnet kan plaatsvinden, worden vastgelegd. Eneco is daarnaast in gesprek met diverse belangenorganisaties en verenigingen in de omgeving van het tracé. In het eerste kwartaal van 2013 start Eneco met het organiseren van inloopavonden voor het informeren van bewoners en ondernemers over het project ‘Leiding over Noord’.
Eneco verwacht in het derde kwartaal van 2013 met de aanlegwerkzaamheden te kunnen starten, na afronding van alle gesprekken met betrokken partijen en voorbereidende werkzaamheden. Meer informatie over het project ‘Leiding over Noord’ is beschikbaar op: www.eneco.nl/leidingovernoord