Renewi: Handelsupdate en Coronavirus

Het bedrijf kondigt zijn handelsupdate aan voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2020, voordat het de resultaten van het volledige jaar op 4 juni 2020 bekendmaakt. Het bedrijf geeft ook zijn huidige kijk op de Covid-19-situatie (coronavirus).

Handelsupdate
De Raad blijft ervan overtuigd dat Renewi de resultaten voor het volledige jaar zal leveren in overeenstemming met zijn verwachtingen. De commerciële divisie heeft, zoals verwacht, breed gehandeld met andere divisies in lijn met of vooruitlopend op de verwachtingen.

ATM boekt bemoedigende vooruitgang en verwacht de productie het komende boekjaar geleidelijk op te voeren. We hebben onze capaciteit ontwikkeld om bouwmaterialen te produceren (grind, zand, vulstof) gemaakt van thermisch behandelde grond (TGG) en hebben dit jaar 175KT geproduceerd. Na de heropening van de traditionele markt voor TGG in december 2019 werken we samen met de lokale autoriteiten voor locatiespecifieke vergunningen. We zijn begonnen met het verzenden van 150-200KT TGG naar het eerste project, waardoor ruimte wordt vrijgemaakt om de productie te verhogen. We streven naar verdere mogelijkheden, zowel nationaal als internationaal.

De netto nettoschuld aan het einde van het jaar, exclusief IFRS16-verplichtingen, zal naar verwachting onder € 500 miljoen liggen en de leverage ratio rond 3,0x bedragen. We hebben schuldfaciliteiten van € 695 miljoen en een hefboomconvenant van 3,5x tot 2022. We hebben de kasliquiditeit verhoogd tot € 100 miljoen en daarom bedragen de resterende niet-opgenomen faciliteiten in totaal € 95 miljoen. Onze volgende schuldvervaldag van € 100 miljoen is in 2022.

Coronavirus
De gezondheid en het welzijn van onze mensen is onze belangrijkste prioriteit. We hebben een volledige reeks maatregelen genomen op basis van advies van de nationale overheid om de impact van coronavirus op onze mensen, klanten en activiteiten te verminderen.

  • Relevante nationale regeringen hebben belangrijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te verminderen en om getroffen bedrijven te ondersteunen. Ze hebben afvalbeheer gedefinieerd als een essentiële service, die ons helpt om een ​​volledige service te behouden. Significante aanvullende overheidsmaatregelen zoals uitstel van betaling van loon- en btw-belastingen en aanvullende steun om de werkgelegenheid op peil te houden, worden ingevoerd, wat een wezenlijk positief effect zal hebben op het compenseren van de impact van verminderde volumes.
  • We volgen dagelijks binnenkomende volumes en andere voorlopende indicatoren. De volumes zijn nog maar net begonnen te dalen en daarom zal er naar verwachting weinig impact zijn op onze resultaten van maart.
  • Volgend jaar verwachten we wel een negatieve impact: de omvang hangt af van de duur en de ernst van de maatregelen.
  • We hebben kostenbesparings- en geldbehoudplannen opgesteld voor een geleidelijke implementatie. Deze omvatten verlagingen van discretionaire uitgaven en kapitaaluitgaven, werknemers met tijdelijk verlof plaatsen met regelingen die beschikbaar zijn in Nederland en België, en geen slotdividend betalen voor het lopende jaar.
  • Deze eerste acties zullen naar verwachting in het volgende boekjaar meer dan € 40 miljoen besparen.
  • Op 4 juni 2020, twee weken later dan eerder gepland, wordt nadere informatie verstrekt over onze jaarresultaten.

Outlook
We volgen de potentiële impact van coronavirus op de Groep. We verwachten komend boekjaar een negatieve impact op de afvalvolumes in de Benelux, maar het is te vroeg om de mogelijke operationele en financiële gevolgen te beoordelen.

Geconfronteerd met onzekerheden in het coronavirus en een mogelijke vertraging van de macro-economie op middellange termijn, hanteert de raad een voorzichtige benadering van planning en investeringen. De fundamentele marktfactoren op lange termijn blijven positief.We zien steeds meer mogelijkheden om de marges uit te breiden door verdere omleiding uit de buurt van verbranding en door de productie en verkoop van hoogwaardige secundaire materialen. We verwachten een aanhoudend herstel bij ATM. De Raad heeft er vertrouwen in dat het Renewi 2.0-programma de komende drie jaar verdere winstverbetering zal opleveren.

Eindejaarsitems
Op 6 februari 2020 kondigde de Europese Commissie (“EC”) haar besluit aan om een ​​formeel onderzoek in te leiden, waarin zij stelt dat het Waals Gewest van België Renewi staatssteun heeft verleend met betrekking tot de stortplaats in Cetem. Bij een ongunstig oordeel zou het Waals Gewest Renewi om terugbetaling moeten vragen en wij zullen hun krachtige verdediging van de EG-zaak steunen. De uitspraak duurt doorgaans drie jaar, gevolgd door een beroep en elke daaropvolgende betwiste claim tegen Renewi. Daarom is elke toekomstige contante verplichting op afstand, maar we verstrekken nu € 15 miljoen tegen dit risico.

Renewi zal haar driejaarlijkse herziening van de disconteringsvoeten uitvoeren voor gebruik bij het berekenen van zeer lange termijn verplichtingen voor stortplaatsverplichtingen en verlieslatende contracten. De lange rente, de basis voor het berekenen van de discontovoeten, is de afgelopen drie jaar gedaald en daarom zullen we onze discontovoeten waarschijnlijk met 100 tot 150 basispunten verlagen. Dit zal naar verwachting onze langlopende voorzieningen verhogen met c € 17 miljoen. Deze voorzieningen zijn afgewikkeld over maximaal zestig jaar.

Beide items worden geregistreerd als niet-handelsitems in de rekeningen voor het lopende jaar dat eindigt op 31 maart 2020.

Vereenvoudigde organisatiestructuur en herverdeling van centrale kosten
We streven ernaar onze strategie, portfolio, organisatie en processen te vereenvoudigen. Per 1 april 2020 gaan we het aantal divisies terugbrengen van vijf naar vier. Monostreams zullen niet meer zijn, de bedrijfsactiviteiten worden als volgt toegewezen:

  • Orgaworld wordt onderdeel van Commercial Waste Netherlands waar het wordt samengevoegd met Semler, om een ​​verticaal geïntegreerde Renewi Organics-onderneming te creëren.
  • Mineralz wordt samengevoegd met ATM om een ​​nieuwe Mineralz en Water Divisie te creëren. Mineralz produceert al vele jaren bouwmaterialen uit bodemassen en heeft synergieën en expertise om te delen met ATM terwijl het overschakelt van TGG naar de fabricage van bouwmaterialen.
  • Coolrec en Maltha zullen samen met Municipal de afdeling Specialiteiten creëren. Alle drie de eenheden richten zich op bedrijfstransformatie en continue verbetering om betere prestaties te leveren.

Om een ​​duidelijker beeld te krijgen van de divisiemarges, verhogen we de allocatie van centrale kosten die de bedrijven direct ondersteunen. Deze omvatten IT, productverkoop, SHEQ en HR. Er blijft ongeveer € 10 miljoen over als centrale kosten van de Groep.

Financiële schema’s die de historische impact van deze veranderingen voor elk van de afgelopen twee boekjaren tonen, zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van de Groep (www.renewi.com).

Webcast over kapitaalmarkten
Omdat de markten begrijpelijkerwijs overwegend gericht zijn op het coronavirus en de kortere termijn, hebben we besloten om onze webcast voor kapitaalmarkten, gepland voor 31 maart 2020, uit te stellen. Meer informatie over het herstel bij ATM, Renewi 2.0 en onze strategie voor groei op lange termijn zal worden gegeven met onze resultaten op 4 juni 2020.