Proef nascheiding verpakkingsglas uit huisvuil succesvol

Innovatieve aanvulling op bronscheiding van glas
Het terugwinnen van verpakkingsglas uit gemengd huishoudelijk restafval is mogelijk en levert een kwaliteit op die vergelijkbaar kan zijn met glas uit bronscheiding. Dat is de belangrijkste conclusie uit de haalbaarheidsstudie die bij Attero is uitgevoerd naar nascheiding van glas uit restafval. De studie is uitgevoerd in opdracht van Nedvang.

Ongeveer de helft van het verpakkingsglas dat in het huishoudelijk restafval zit, kan worden teruggewonnen met nascheiding met een zuiverheid van 98,5 procent. Dit is een zuiverheidspercentage dat momenteel ook met bronscheiding wordt gehaald. De techniek kan zo een goede aanvulling zijn op de bestaande glasinzameling via de glasbak. Bij de uitvoering van de studie zijn naast marktleider in nascheiding van restafval Attero, ook enkele technologiebedrijven en een glasrecycler betrokken. Food & Biobased Research van Wageningen UR heeft de studie begeleid en de rapportage verzorgd.

Aanleiding
Nederland heeft met 90 procent de hoogste recyclingdoelstelling voor glazen verpakkingen in Europa. De Europese doelstelling is 60 procent. Het recyclingresultaat voor verpakkingsglas ligt in ons land rond 80 procent, dus nog onder de doelstelling van de landelijke overheid. Nedvang stimuleert met campagnes de inzameling, maar staat ook open voor innovaties. Nedvang heeft daarom opdracht gegeven voor een verkennende studie naar de mogelijkheden om glas uit huisvuil terug te winnen. Attero heeft al decennialang ervaring met het nascheiden van deelstromen uit huishoudelijk restafval. Jaarlijks verwerkt Attero in Wijster rond 850 miljoen kilo huisvuil in zijn drie scheidingslijnen. Ruim 4 procent van dit huisvuil is glas.

Technische stappen
Attero zeeft materiaal uit restafval kleiner dan 70 millimeter. Dat bestaat onder meer uit organisch materiaal, papiersnippers, zand, klein metaal, glas, papier en karton. In een proefopstelling volgde hierna een aangepaste zeefstap, waarbij lichte materialen als papier en plastic via windziften zijn afgescheiden. Het resultaat was een glasconcentraat dat vervolgens nabehandeld is in een aantal optische sorteermachines en een speciale röntgensorteermachine. Het uiteindelijke resultaat levert een glasstroom op die voor 98,5% zuiver is. De zo verkregen kwaliteit lijkt op basis van deze test geschikt voor recycling als verpakkingsglas, net als brongescheiden glas. Glasrecyclers vragen zich wel af of deze kwaliteit ook bij een grootschalige installatie op niveau blijft, iets wat de praktijk zal moeten uitwijzen.

Perspectief
In de afgelopen jaren hebben verschillende Europese onderzoeksgroepen geprobeerd verpakkingsglas uit huisvuil na te scheiden met uiteenlopende resultaten. De nu uitgevoerde proef is een wereldprimeur omdat het resultaat vergelijkbaar is met het glas dat via bronscheiding wordt ingezameld. Dat is nog niet eerder vertoond. Robert Corijn, marketing manager van Attero: “We hebben met deze proef kunnen aantonen dat nascheiding van glas van voldoende kwaliteit voor recycling technisch goed uitvoerbaar is. Een wereldwijde primeur waar we hartstikke trots op zijn.” Potentieel gezien kan de installatie in Wijster op jaarbasis 15.000.000 kilo glas terugwinnen. Attero beraadt zich nu of het financieel rendabel is om een dergelijke installatie in Wijster te realiseren.

Dick Zwaveling, directeur van Nedvang: “De studie laat zien dat nascheiden van verpakkingsglas met de benodigde kwaliteit technisch mogelijk is. Attero heeft zo weer eens het innovatieve karakter van de Nederlandse afvalsector bevestigd. Dit kan een interessante optie worden in aanvulling op de huidige inzameling met de glasbak, die nodig blijft om de hoge Nederlandse doelstelling te halen. Of nascheiding van verpakkingsglas van de grond komt, hangt af van de businesscase die Attero nu uitwerkt en of de recyclingsector het nagescheiden glas daadwerkelijk zal accepteren. Wij staan hier positief tegenover.”

De rapportage is te vinden op www.nedvang.nl en www.attero.nl.