Op weg naar inzameling van bedrijfsafval zonder CO2-uitstoot

Gescheiden afval inzamelen is een fantastisch en noodzakelijk initiatief, maar brengt ook nieuwe uitdagingen. Door het scheiden van afval in meerdere te recyclen stromen, neemt het aantal vervoersbewegingen toe. Van Werven heeft op 22 april 2016 de Green Deal ZES mede ondertekend, om zo samen met bedrijven binnen de sector Transport en Logistiek de emissie en hinder van transport te reduceren.

Om grondstoffen ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden en de uitstoot van CO2 te reduceren, streeft Nederland naar een circulaire economie. Een economie waar optimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen centraal staat. Voor de inzameling van afval en reststoffen brengt een circulaire economie twee grote veranderingen met zich mee:

  1. Groei van het aantal specifieke deelstromen geschikt voor recycling;
  2. Als gevolg hiervan een toename van het aantal transportbewegingen.

De laatste verandering kan hinder opleveren in de binnensteden, omdat wonen, winkelen en recreëren niet goed samengaan met een toename van het aantal vervoersbewegingen. Juist daarom is een slimme manier van inzameling en transport belangrijk. Het verbetert de leefbaarheid en veiligheid en beperkt de uitstoot van CO2.

Green Deal
De Green Deal ZES (Zero Emissie Stadsdistributie) moet tot concrete stappen leiden om de emissie en hinder van bestel- en vrachtverkeer te verminderen. Het deelmarkt bestuur van belangenbehartiger Transport en Logistiek Nederland (TLN) nam het initiatief om een nieuwe manier voor het inzamelen van bedrijfsafval te initiëren in binnenstedelijke gebieden. Een initiatief waarbij de inzamelbedrijven door een geheel nieuwe aanpak minder vervoersbewegingen nodig hebben en daarmee CO2 emissie reduceren.

TLN stelde samen met CE Delft een rapport op, waarin de uitdagingen en mogelijke oplossingen benoemd worden. Zo stelt het rapport dat de klassieke grenzen tussen transportsectoren in de toekomst zullen vervagen, waardoor de sector de samenwerking zal zoeken met andere deelmarkten. Van Werven zoekt graag mee naar dergelijke échte oplossingen. Ton van der Giessen, bestuurslid bij de TLN deelmarkt en directeur bij Van Werven: “Al meerdere jaren heb ik het idee dat de inzameling van bedrijfsafval beter kan. Alleen met logistieke innovatie en samenwerking in de hele sector kan je dat bereiken. Nu kunnen we ideeën omzetten in echte oplossingen”.

Pilots
Om tot concrete oplossingen te komen, gaat de sector aan de slag met verschillende pilots. De nadruk ligt hierbij op het delen van slimme logistieke best practices, het toepassen van nieuwe innovatieve aandrijftechnieken en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Zo worden er nieuwe technieken zoals hybride, aardgas en elektrisch rijden beproefd. Zero emissie is het doel. De weg ernaar toe zorgt voor een continue verbetering.

Circulaire economie
Nederland kiest voor groene groei. Economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Met de Green Deal aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, medeoverheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. De Green Dealaanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief: van het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en het toegankelijk maken van netwerken tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt.

 

[vc_button title=”Meer over Van Werven” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-werven-afvalservice/”]