Omrin loopt voorop in landelijke scheidings- en hergebruikresultaten

In 2016 heeft afvalbedrijf Omrin samen met de aandeelhoudende gemeenten belangrijke vervolgstappen gezet in het realiseren van de landelijke scheidings- en hergebruikdoelstellingen en het realiseren van een circulaire economie. Met onder andere meer efficiency in de inzamelsystematiek, een uitgebreide afvalapp, publiekscampagnes, nog meer eigen voertuigen op groengas, een nieuw concept van de Estafette kringloopwinkels en innovatieve onkruidbestrijding geeft Omrin praktische invulling aan de ambities. Met resultaat, want in het behalen van de landelijke VANG (‘Van Afval Naar Grondstof’) doelstellingen die zijn gericht op meer afvalscheiding en minder restafval loopt Omrin met haar gemeenten voorop. Het doel om in 2020 van 250 kilo restafval naar 100 kilo per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval te gaan, komt voor Omrin nu al in zicht:  het scheidingspercentage is gemiddeld al 70% (landelijk rond de 50%) en het aantal kilo’s rond de 150. Daarmee is Omrin landelijk één van de koplopers.

Hoge efficiency
Uitgangspunt voor Omrin is door middel van een efficiënte bedrijfsvoering een hoog niveau van dienstverlening te bieden aan de aandeelhoudende gemeenten, tegen tarieven op een bedrijfseconomisch verantwoord niveau. Daarin slaagt Omrin ieder jaar bovengemiddeld goed, zo toont het Jaarverslag 2016 van N.V. Fryslân Miljeu, het onderdeel van Omrin dat verantwoordelijk is voor de inzameling en reiniging, ook duidelijk aan. De noodzakelijke transitie naar een circulaire economie betekent voor Omrin een rolverschuiving van afvalinzamelaar en – verwerker naar een netwerkpartner in de verschillende productketens. De focus ligt hierbij op het in de keten houden van de grondstoffen en het produceren van duurzame energie.

Positief bedrijfsresultaat
Uit de jaarcijfers van de N.V. Fryslân Miljeu wordt duidelijk dat de netto-omzet over 2016 ten opzichte van 2015 met ruim €1,3 miljoen is toegenomen tot een bedrag van ruim €30 miljoen. Oorzaak hiervan ligt vooral in de toename van werkzaamheden in de (innovatieve) onkruidbestrijding en de groei van commerciële activiteiten. Het netto-resultaat komt daarbij uit op ruim €1 miljoen, waarmee er sprake is van een daling van het resultaat ten opzichte van 2015 met ruim €500.000. Het inzameltarief voor zeven gemeenten in de regio Noordwest-Friesland kon worden verlaagd. Ook de ingevoerde vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven heeft invloed gehad.

VANG doelstellingen
Omrin is landelijk gezien voortvarend op weg om de VANG-doelstellingen voor 2020 te halen. Het programma VANG (‘Van Afval naar Grondstof’) – Huishoudelijk afval is door de overheid ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij richting 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval in 2020. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of  voorlichting van burgers. Omrin geeft hier actieve en innovatieve invulling aan. Met succes.

Succesvolle innovatie
Omrin maakt actief werk van innovatie. Met onder andere nog meer eigen voertuigen op groengas, een nieuw concept van de Estafette kringloopwinkels, innovatieve onkruidbestrijding, meer efficiency in de inzamelsystematiek, een uitgebreide afvalapp en publiekscampagnes geeft Omrin praktische invulling aan de ambities op het gebied van innovatie en circulaire economie.

Voor het Jaarverslag 2016 van N.V. Fryslân Miljeu bezoek de (nieuwe) website: http://www.omrin.nl/uploads/jaarverslag-2016-nv-fryslan-miljeu.pdf