NRK Recycling: Stimuleer toepassing van gerecyclede kunststoffen

Een dalende olieprijs en een dalende prijs van nieuwe kunststoffen heeft nadelige gevolgen voor de herverwerking van kunststof afval. Immers de nadruk ligt nu vooral op de prijs van recyclaat en veel minder op het behoud als grondstof.

Als onderdeel van een circulaire economie en het hoogwaardig hergebruik van grondstofstromen moet de hele keten samenwerken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor toepassing van herwonnen grondstoffen in nieuwe producten. Enkel dan ontstaat er een stabiele vraag naar recyclaat en wordt bij het ontwerp al veel meer rekening gehouden met het hergebruik van afvalstromen, met de kwaliteit van de toegepaste grondstoffen en de recyclemogelijkheden.

De particuliere kunststof recycling sector, verenigd in NRK Recycling, zamelt al vele jaren succesvol kunststof bedrijfsafvalstromen en bepaalde reststromen uit het huishoudelijke kunststof afval in en zorgt voor een hoogwaardige recycling tot grondstof. Deze afvalstromen zijn zowel uit Nederland als uit de ons omringende landen afkomstig. Diverse bedrijven uit de Nederlandse recycling industrie behoren tot de top van de Europese recycling industrie.

Al vele jaren geeft de recyclingindustrie aan dat er wel veel aandacht is voor het verhogen van het tonnage inzameling, maar dat het stimuleren van de afzet van de gerecyclede materiaal veel te weinig aandacht krijgt. Nu is de inzet van recyclaat door de ketenpartners te weinig een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen met de focus op het in kringloop houden van de kunststof grondstoffen. Toepassen van herwonnen grondstoffen in nieuwe producten moet usance worden ongeacht de marktsituatie.

Stimuleer toepassing van gerecyclede kunststoffen
Stimuleer het sluiten van de grondstofketens en het actief ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten, zodat er een stabiele vraag naar recyclaat ontstaat. Duurzaam inkopen en inzet van fiscale en financiële prikkels zijn daarvoor aangewezen instrumenten.

Er is geen Plan(eet)B, dus als we onze kinderen en kleinkinderen een schone aarde willen nalaten, dan moeten er nu duidelijke stappen worden genomen. De techniek is er, nu de wil nog om dat in echte daden om te zetten.