Nieuwe tarieven voor Avalex gemeenten

Het algemeen bestuur van Avalex heeft een nieuwe tariefstructuur vastgesteld voor het inzamelen en verwerken van afval. Deze nieuwe tariefstructuur is mogelijk omdat de financiële situatie bij Avalex is verbeterd. Voor 2017 geldt een overgangstarief om voor de gemeenten de grote verschillen met het oude tarief te overbruggen.

Vanaf 2013 heeft Avalex de kosten verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens een vast bedrag om de financiële situatie van Avalex te verbeteren. Afspraak daarbij was dat zodra het eigen vermogen van Avalex weer positief zou zijn, een nieuwe kostenverdeling zou worden bepaald. Het eigen vermogen van Avalex is sinds eind 2015, een jaar eerder dan verwacht, positief.

Het Algemeen Bestuur heeft daarom op 1 december 2016 een nieuw kostenverdeling vastgesteld. De kosten worden daarbij met de gemeenten vanaf 2018 verrekend volgens de werkelijke kosten per gemeente op basis van het aantal huisaansluitingen. Gevolg van een nieuwe tariefstructuur is dat sommige gemeenten daarvan voordeel hebben en andere nadeel. Dat vereist een zorgvuldige afweging om te komen tot een voor alle partijen goede en draagbare structuur.

Overgangsjaar
Het Algemeen Bestuur van Avalex ziet 2017 als een overgangsjaar naar deze nieuwe tariefstructuur. In het overgangstarief worden de kosten van Avalex voor 2017 verdeeld over de gemeenten op basis van de toerekening van de werkelijke directe kosten per gemeente en de verdeling van te verrekenen diensten.

Kosten verminderen
Avalex bezuinigt voor 2017 1,5 miljoen euro om kosten terug te brengen en om het overgangstarief mogelijk te maken. De komende jaren dalen de kosten van Avalex voor de gemeenten door onder meer de invoering van een nieuwe manier van inzamelen. Deze nieuwe manier levert namelijk minder restafval op en meer opbrengsten uit herbruikbare grondstoffen.

Avalex is een samenwerkingsverband van gemeenten en zamelt sinds april 2001 afval in voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.