Netto resultaat Afvalsturing Friesland 2013 verdubbeld

Het netto resultaat van Afvalsturing Friesland NV. (handelend onder de naam Omrin) is in 2013 verdubbeld naar meer dan € 2 miljoen. Dit ondanks dat het uniform tarief (het bedrag dat gemeenten betalen voor het verwerken van restafval), in 2013 met 10% is gedaald. De daling van het tarief voor de verwerking van afval levert een forse kostenbesparing op voor Friese gemeenten.

Door afval op een efficiënte wijze te verwerken en om te zetten in meer energie, wordt de daling in tarief door Omrin opgevangen. De nascheidingsinstallatie is in 2013 uitgebreid waardoor meer kunststof wordt nagescheiden en de productie van duurzame energie van de ReststoffenEnergieCentrale(REC) is toegenomen. Ook wordt gewerkt aan de realisatie van een tweede turbine. De turbine gaat, samen met de al bestaande turbine, rechtstreeks groene stroom leveren aan het Friese stroomnet.

De omzet is in 2013 (€ 83,2 miljoen) vrijwel gelijk aan de omzet van 2012 (€ 83,3 miljoen).

Verdubbeling productie kunststof
In 2013 is verder geïnvesteerd in de kunststofnascheidinginstallatie op Ecopark de Wierde. Dit heeft een zeer goed resultaat opgeleverd. Waar gemiddeld in Nederland bijna 20 kilo kunststof per aansluiting werd ingezameld in 2013, heeft Omrin een gemiddelde van 40,3 kilo per aansluiting geproduceerd. Dat is het dubbele in vergelijking met de rest van Nederland. In 2012 was de hoeveelheid kunststof die uit huishoudelijk afval werd nagescheiden 26,8 kilo per huishouden. Dat betekent een stijging van bijna 14 kilo per huishouden.

Productie duurzame energie
In 2013 is de vergunning verleend om meer afval te mogen verwerken in de REC De hoeveelheid afval die verwerkt wordt in de REC is verhoogd van 228.000 ton naar 280.000 ton op jaarbasis. De verruiming van de vergunning was nodig omdat de stookwaarde van het afval minder werd in de afgelopen jaren. Doordat er steeds meer hergebruik van afval plaatsvindt, wordt de calorische waarde van het aangeleverde restmateriaal steeds lager. Daardoor benut de installatie haar warmtecapaciteit niet optimaal en kan hierdoor minder duurzame stroom genereren. Het aangeleverde afval komt voornamelijk uit het Noorden waar nog veel kansen liggen voor het verwerken van bedrijfsafval. De snelheid waarmee steeds meer afval wordt hergebruikt en de vlucht die het importeren van afval in Nederland neemt maakt dat Omrin in 2014 naar verwachting ook buitenlands afval gaat verbranden. Het productieproces wordt hiermee verder verbeterd.

Strategie
Afvalsturing Friesland is binnen Omrin verantwoordelijk voor de afvalverwerking, recycling en energie. De organisatiekoers voor de komende jaren kent een sterke focus op grondstoffen, met als doel het gemiddelde recycling percentage van huishoudelijk afval in Friesland te verhogen naar uiteindelijk 65%. Het sluiten van de kringlopen groen gas, kunststoffen en textiel blijven daarbij speerpunten. Daarnaast zijn de productie van duurzame energie en een laag tarief voor onze aandeelhouders belangrijke elementen in de strategie.

Van afval naar grondstof
De Friese gemeenten hebben samen met Omrin in 2013 al 64,5% van het huishoudelijke afval gerecycled. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 50%. Hiermee scoren onze aandeelhoudende gemeenten beduidend beter dan het gemiddelde in Nederland.

Het is onze ambitie dit percentage de komende jaren verder te verhogen. Het afvalscheidingsgedrag van de Friese inwoners is hierin leidend. Onder andere met campagnes en proeven worden de inwoners van diverse Friese gemeenten hierover voorgelicht. Op grond van de huidige samenstelling van het huishoudelijk restafval zijn er met name mogelijkheden voor het verhogen van het recyclingpercentage door het intensiveren van de gescheiden inzameling van gft-afval, oud papier, textiel, drankenkartons, glas en het verder optimaliseren van de nascheiding van kunststoffen en metalen. Op al deze terreinen ontplooien de Friese gemeenten, samen met Omrin, initiatieven. Een goed voorbeeld daarvan zijn de Textiel Sorteercentra in Sneek en Leeuwarden. In samenwerking met de Friese gemeenten, het Leger des Heils Reshare, Empatec en Caparis wordt daar het textiel handmatig gescheiden. Dit levert inmiddels werk voor 40 medewerkers van Empatec en Caparis.