Ed Nijpels: Nederland is kampioen papierrecyclingNederland werkt aan een circulaire economie. Volgens Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) kunnen papier en karton een voorbeeldfunctievervullen voor zo’n economie. ‘Recycling van papier en karton is belangrijk. Door de inzameling en het hergebruik van oudpapier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat.’89%van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet-verpakkingen) is in 2020 ingezameld en hergebruikt.Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op 72%.Nijpels: ‘Nederland is kampioen papierrecycling!’

De indrukwekkende recyclingpercentages zijn gepubliceerd door PRN. De stichtingpubliceert jaarlijks de cijfersvan de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2020 werd daarvan in totaal 1.007.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 898.000 ton ingezameld en gerecycled.

Succesvol papier recyclen doen we samen
De goede Nederlandse recyclingresultaten zijn het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Burgers scheiden hun oudpapier en bieden het aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zamelen het oudpapier in, in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuwpapier en karton van het oudpapier. 86% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette houtvezels is afkomstig uit oudpapier.

Schoon en droog
Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. Oudpapier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het goed recyclebaar. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Dieresten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren. In de PRN-Scheidingswijzerstaat vermeld wat wel en niet bij hetoudpapier mag.

Uitdagingen
Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De inzameling in grote steden blijft achter bijhet Nederlands gemiddelde. De vervuiling van het oudpapier neemttoe. En verpakkingsproducenten gebruiken papier steeds vaker als alternatief voor plastic, met als gevolg dat verpakkingen soms minder goed recyclebaar zijn.

Papierverzelconvenant
De recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN. Circa 95% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN. Het uit het convenant voortvloeiende zelfregulerende afvalbeheerssysteem functioneert al 24jaar en combineert hoge inzamelingsresultaten met lage kosten voor burger en bedrijfsleven. Met 89% recycling wordt de in het Papiervezelconvenant vastgelegde recyclingdoelstelling van 75% ruimschoots behaald. Hoofddoel van het Papiervezelconvenant is de instandhouding van de brongescheideninzameling en verwerking van oudpapier, ook bij lage internationale marktprijzen voor oudpapier. Door scheiding aan de bron blijft de stroom oudpapier schoon en droog en is optimaal behoud en hergebruik van grondstoffen mogelijk.